Program

Szkoła Trenerów Biznesu Łódź

Program Holistycznej Szkoły Trenerów opiera się na 3 filarach: rozumienie i kontrola procesu grupowego, projektowanie i dobór narzędzi do realizacji celów warsztatu, rozumienie roli i zadań trenera w pogłębionym holistycznym ujęciu zawodu.

Program jest realizowany w 14 zjazdach (2 treningi wyjazdowe i 12 warsztatów stacjonarnych), bazuje na trzech metodach pracy:  treningu, warsztacie i superwizji grupowej, odwołuje się do założeń pracy z grupą formułowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przygotowuje do uzyskania rekomendacji trenera warsztatu PTP.

Zawartość modułów i dobór technik pracy realizują ideę włączenia holistycznego podejścia do: zawodu trenera, osoby trenera, odbiorców szkoleń i otoczenia (świata), teraźniejszości i przyszłości.

Moduły

Trening interpersonalny

Termin: 14-18 03 2018

Zagadnienia: komunikacja interpersonalna (komunikat ja, wyrażanie emocji, informacja zwrotna),radzenie sobie w sytuacji konfliktu wewnętrznego i konfliktu w grupie, zaufanie w relacjach interpersonalnych w grupie, otwartość i budowanie relacji, emocje i ich rola w kształtowaniu dojrzałych relacji, granica psychologiczna, jako warunek dojrzałych relacji, ambiwalencja w kontaktach z innymi ludźmi, budowanie grupy, przeżycie realnego procesu grupowego.

Poprowadzi : Ryszard Kulik i Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin : 40

Rodzaj : trening wyjazdowy

 

Opis Modułu

Uważamy, iż świadomość procesu grupowego jest w pracy trenera kluczowa. Udział w treningu umożliwi uczestnikom Szkoły doświadczenie procesu grupowego na sobie samych, rozwijanie umiejętności komunikowania się i budowania relacji, rozpoznawania i komunikowania emocji, dawanie i uzyskanie informacji zwrotnej, poznanie się i integrację grupy, przygotowanie się do dalszej intensywnej pracy w projekcie.

Warsztat procesu grupowego i teorii rozwoju grup

Termin: 21-22 04 2018

Zagadnienia: model procesu grupowego, fazy procesu grupowego, cele jednostek, cele grupy, role grupowe, normy grupowe, przywództwo, konflikt w grupie, jednostka w grupie, rola i zadania trenera w procesie rozwoju grupy, znaczenie rozpoznawania zjawisk procesu grupowego w pracy trenera, odniesienie stylów pracy trenera i doboru metod do procesu grupowego modele pracy z małymi grupami.

Poprowadzi : Ryszard Kulik, kotrener 

Ilość godzin : 16

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Łódź

 

Opis Modułu

Wiemy, że doświadczenie treningu interpersonalnego wymaga odniesienia się do teorii. Udział w tym warsztacie pomaga uzyskać głębsze rozumienie procesu grupowego, jego znaczenia w prowadzeniu pracy grupy, umożliwi też dokonanie wglądu we własne funkcjonowanie w grupie, poszerzy wiedzę o teoriach funkcjonowania grup. Tezy tego warsztatu stanowią punkt wyjścia do większości kolejnych warsztatów w Szkole.

Trening kreatywności, trening improwizacji

Termin: 19-20 05 2018

Zagadnienia:

Kreatywność: elementy treningu twórczości wg. E. Nęcki: abstrahowanie, dedukowanie, skojarzenia, indukcja, transformacja, metafora i analogia, myślenie twórcze w pracy trenera, warunki pracy twórczej, wykorzystanie narzędzi treningu twórczości w pracy trenera, 

Improwizacja: filary teatru improwizacji, propozycja, opowiadanie, świadomość, komunikacja, spontaniczność, działanie, zaufanie, budowanie platformy, postać i współpraca w grupie, elementy jogi śmiechu, improwizacja w pracy trenera, wykorzystanie narzędzi Impro w pracy z grupami, znaczenie umiejętności improwizacji w pracy z grupą, Impro jako sposób opuszczania strefy komfortu.

Poprowadzi : Bartosz Płazak i Agata Brzóska, kotrener 

Ilość godzin : 16

Rodzaj : trening stacjonarny – Łódź

 

Opis Modułu

Doceniamy wartość swobody, lekkości, zabawy i humoru w pracy z grupą. Trening twórczości i spontaniczności pozwala na zdystansowanie się, odejście od rzeczowej powagi w stronę zabawnej abstrakcji. Uwalnia potencjał twórczego myślenia i swobodnego spontanicznego zachowania. Wyposaża w gotowe narzędzia do wykorzystania w pracy z grupą. Jest okazją do przekraczania granic własnego zachowania w obecności innych osób. Przygotowuje uczestników do twórczej pracy w dalszych warsztatach w projekcie.

Warsztat narzędzi trenerskich 

Termin: 16-17 06 2018

Zagadnienia: narzędzia aktywizujące i tradycyjne, praca w podgrupach i plenum, burza mózgów, dyskusja zogniskowana, moderowana, akwarium, sokratejska, debata oksfordzka, narzędzia pracy z energią grupy, gry i psychozabawy, praca z metaforą, praca z tekstem, testy psychologiczne, praca własna, film, elementy arteterapii i inne. Funkcje narzędzi. Wykorzystanie narzędzi dla wspierania rozwoju grupowego, używanie technik dla wzmocnienia przekazu i ułatwienia rozwoju uczestników, świadome dostosowywanie technik do możliwości i potrzeb grupy oraz celów szkolenia, uważność doborze i realizacji technik a powodzenie w osiąganiu celów rozwojowych przez uczestników.

Poprowadzi : Bartosz Płazak i Agata Brzóska, kotrener 

Ilość godzin : 16

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Łodź

 

Opis Modułu

Każda treść może być przekazana na wiele sposobów a trenerzy opierają na narzędziach i metodyce swój indywidualny styl pracy. Warsztat ten to okazja do pogłębienia wiedzy w zakresie projektowania autorskich narzędzi, uzyskania umiejętności dobierania i stosowania narzędzi zgodnie z ich funkcjami, celami warsztatu, możliwościami grupy. To czas poszerzenia własnego warsztatu o nowe narzędzia pracy trenera.

Trening technik outdoor 

Termin: 15-16 09 2018

Zagadnienia: specyfika pracy z grupą w warunkach outdoor, metodologia i projektowanie wydarzeń edukacyjnych, rozwojowych i integracyjnych outdoor, gry miejskie, zadania terenowe, przygotowanie materiałów i rekwizytów, praca ze sprzętem i rekwizytami, praca z podwykonawcami, koordynacja zespołu trenerów, cykl Kolba w warunkach outdoor, profilaktyka zagrożeń i trudności w działaniach outdoor.

Poprowadzi :  Agnieszka Brongiel, kotrener

Ilość godzin : 16

Rodzaj : trening plenerowy

 

Opis Modułu

Prowadzimy zajęcia z pogranicza edukacji i rozrywki, poza salą szkoleniową. Trening daje możliwość nauki projektowania i stosowania technik outdoor, rozwija umiejętności prowadzenia imprez integracyjno edukacyjnych w plenerze. Pomaga odpowiedzieć na pytania czym różni się organizacja i prowadzenie takich zajęć od pracy na sali szkoleniowej i czego potrzebuje trener by je realizować

Warsztat komunikacji i asertywności 

Termin: 06-07 10 2018

Zagadnienia: komunikacja-centrum kontaktu z grupą,   narzędzia komunikacji trenerskiej (komunikat ja, pytania, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie emocji i uczuć, wiązanie, poszukiwanie informacji, inicjowanie komunikacji, modelowanie komunikacji, komunikowanie emocji, potrzeb, obserwacji i refleksji, instruowanie), indywidualny styl komunikacji i jego znaczenie w pracy trenera, asertywność jako postawa i umiejętność, techniki komunikacji asertywnej w pracy z grupą, model komunikacji Von Thuna, projektowanie i prowadzenie dyskusji, komunikacja w grach, zabawach, instruktaż, moderacja i facylitacja pracy grupy.

Poprowadzi : Elżbieta Zawodniak, kotrener

Ilość godzin : 16

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Łódź

 

Opis Modułu

Praca trenera to w wielkim stopniu komunikacja i budowanie relacji. Wiemy jak wielkie znaczenie ma efektywna komunikacja dla efektywnej pracy z ludźmi. Warsztat ten to możliwość doświadczania i trenowania umiejętności komunikacyjnych w pracy z grupą, uzupełnienia narzędzi i pogłębienia świadomości własnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej trenera, uchwycenia tego, co dla uczestników jest obszarze komunikacji elementem do dopracowania i tego stanowi mocną stronę.

Warsztat technik badania potrzeb i ewaluacji wyników szkoleń 

Termin: 27-28 10 2018

Zagadnienia: sposoby badania potrzeb rozwojowych uczestników, narzędzia badania i diagnozy sytuacji organizacji : etapy rozwoju organizacji, SWOT, wskaźniki, narzędzia diagnostyki HR, kwestionariusze, wywiady indywidualne i grupowe, testy, specyfika i możliwości badania potrzeb szkoleniowych w Polsce, różnice w podejściu do badania potrzeb w zależności od rodzaju przewidywanej głębokości i zakresu pracy z grupą; badanie potrzeb przed i w toku szkolenia; ewaluacja wyników szkoleń: model 4 poziomów ewaluacji wyników szkoleń Kirkpatricka, narzędzia ewaluacji wyników szkoleń, sens i możliwości ewaluacji w projektach dla różnych środowisk i grup odbiorców.

Poprowadzi : Agnieszka Brongiel, kotrener

Ilość godzin : 16

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Łódź

 

Opis Modułu

Wysoko cenimy możliwość poznania potrzeb uczestników przed i rezultatów naszej pracy po szkoleniu. To spotkanie rozwija umiejętność projektowania i selekcji narzędzi badania potrzeb i ewaluacji wyników szkoleń. Wyposaża w konkretne narzędzia i wskazuje efektywne sposoby ich dobierania dla osiągania optymalnych w polskich realiach rezultatów.

Warsztat projektowania szkoleń

Termin: 17-18 11 2018

Zagadnienia: style uczenia się, elementy andragogiki, zasady efektywnego uczenia się dorosłych, cykl Kolba, etapy rozwoju kompetencji, wyznaczanie i opisywanie celów warsztatu, dobór narzędzi zależnie od celów warsztatu i możliwości grupy, funkcje narzędzi, projektowanie realizacji zadań w komunikacji z grupą(instrukcje i omówienia), zarządzanie czasem szkolenia, projektowanie warsztatów edukacyjnych z uwzględnieniem procesu grupowego, korzystanie z metod a rozwój grupy, zadania projektanta szkoleń, warunki efektywności projektu warsztatu edukacyjnego.

Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin : 16

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Łódź

 

Opis Modułu

Projekt szkolenia to klucz do jego powodzenia. Warsztat ten wspiera efektywne projektowanie szkoleń. Rozwija umiejętności dobierania treści i narzędzi do potrzeb, celów i możliwości grupy. Uczy jak dopasować projekt realizacyjny do trenera, odbiorców oraz innych okoliczności. Wyposaża w uniwersalny system działań przygotowujących do prowadzenia edukacyjnej pracy z grupą. Wskazuje, jak projektować warsztat, by rozwój grupy wspierał  realizację celów i przebieg warsztatu.

Warsztat sytuacji trudnych i pracy z oporem

Termin: 15-16 12 2018

Zagadnienia: powszechny i naturalny charakter zjawiska oporu, źródła, typy, objawy oporu, narzędzia i sposoby radzenia sobie z oporem i sytuacjami trudnymi, interwencje podejmowane wobec jednostek i całej grupy, postawa trenera wspierająca efektywne radzenie sobie z trudnościami, rola i zadania trenera w sytuacjach trudnych, granice odpowiedzialności prowadzącego pracę z grupą w sytuacjach trudnych, uważność i świadomość siebie i procesu grupowego siebie jako istotne czynniki radzenia sobie przez prowadzącego pracę grupy w sytuacjach trudnych, profilaktyka zakłóceń, projektowanie pracy grupowej jako sposób zapobiegania pojawianiu się zakłóceń, inteligencja emocjonalna trenera.

Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener 

Ilość godzin : 16

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Łódź

 

Opis Modulu

Sytuacje trudne zdarzają się w pracy trenerskiej. Mamy takie doświadczenia. Warsztat pozwala przyjrzeć się przydatnym umiejętnościom radzenia sobie z trudnościami w pracy z grupą, uzyskać narzędzia, poszerzyć perspektywę myślenia o trudnościach w pracy trenera, pogłębia wiedzę o zjawisku oporu i radzeniu sobie z nim. Zawiera spektrum działań, których podjęcie zapobiega powstawania sytuacji trudnych.

Warsztat pracy z Klientem i pozyskiwania grup

Termin: 05-06 01 2019

Zagadnienia: pozyskiwanie uczestników warsztatów, szkoleń i projektów rozwojowych dobór metod docierania z informacją zależnie od charakterystyki odbiorców. Proces sprzedaży: poszukiwanie klientów, budowanie wiarygodności, analiza konkurencji i analiza czynników kluczowych dla odbiorców, budowanie świadomości oferty i nawiązywanie relacji, przygotowywanie ofert wydarzeń rozwojowych i szkoleń, realizacja spotkań z klientami, samplingi, warsztaty pokazowe, webinary, negocjacje warunków realizacji projektów i współpracy, przygotowanie, organizacja i realizacja procesów rozwojowych dla klientów biznesowych, zawieranie umów.

Poprowadzi : Agnieszka Brongiel, kotrener

Ilość godzin : 16

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Łódź

 

Opis Modułu

Jako trenerzy pracujemy z różnymi klientami. Pracujemy z biznesem, administracją, uczelniami, NGO, z grupami z wolnego naboru, w projektach unijnych. Warsztat ten wspiera budowanie kontaktów i rozwijanie  relacji z sponsorami i zleceniodawcami szkoleń. Rozwija umiejętność planowania, komunikowania, ofertowania, negocjowania, projektowania działań rozwojowych i szkoleń dla różnych klientów.  Ułatwia uchwycenie specyfiki współpracy trenera z środowiskiem klienta oraz dokonanie wyboru i wyceny wariantu współpracy.

Warsztat Eko

Termin: 02-03 02 2019

Zagadnienia: koncepcja śladu ekologicznego, założenia ekopsychologii i filozofii głębokiej ekologii. Etyka środowiskowa jako przesłanka do podejmowania wyborów osobistych i zawodowych (w tym do decyzji w pracy z grupą). Ekologiczna jaźń. Prawa ekologiczne Barry Commonera jako fundament funkcjonowania w świecie. Podejście ekologiczne trenera do siebie. Podejście ekologiczne trenera do pracy z grupą: projektowanie i prowadzenie pracy, podejmowanie/zaniechanie   interwencji, granice odpowiedzialności, perspektywa energii i możliwości grupy. Etyka w zawodzie trenera, profilaktyka wypalenia zawodowego.

Poprowadzi : Bartosz Płazak,Ryszard Kulik, kotrener 

Ilość godzin : 16

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Łódź

 

Opis Modułu

Znamy swoje możliwości, ilość energii, wiemy z doświadczenia ile jej mają uczestnicy szkoleń, rozumiemy uwarunkowania zawodu trenera i środowisk w jakich pracujemy.  Warsztat wspiera umiejętność dokonywania wyboru optymalnych rozwiązań w projektowaniu pracy własnej i grupy. Stwarza możliwość uczenia się  bilansowania energii własnej i grupy, stawiania granic i podejmowania optymalnych decyzji w warunkach dylematów, poszerza kontekst projektowania szkoleń o elementy głębokiej ekologii, etyki  zawodowej i problemu wypalenia zawodowego.

Warsztat holistycznego podejścia do pracy z ludźmi

Termin: 23-24 02 2019

Zagadnienia: integralna wizja pracy trenera. Spektrum świadomości Kena Wilbera jako matryca działań trenerskich. Poziomy świadomości i odpowiadające im strategie pracy z grupą. Koncepcja czterech ćwiartek jako model kreowania zmiany w świecie. Wybrane zagadnienia paradygmatu kwantowego: jednolite pole, materia a energia, myślenie i emocje a sprawczość, świadomość, intencja, zamiar, twórcze podejście do procesów wewnętrznych prowadzącego i grupy (w oparciu o prace A.Goswamiego, A.Mindella, D.Hawkinsa)

Poprowadzi : Poprowadzi: Bartosz Płazak i Ryszard Kulik, kotrener 

Ilość godzin : 16

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Łódź

 

Opis Modułu

Świadomie dbamy o siebie, ludzi wokół nas i Ziemię. Warsztat wspiera uzyskanie szerszej perspektywy myślenia o pracy trenera, pracy z ludźmi i o własnej pracy rozwojowej. W toku tego warsztatu odniesiemy się do starożytnych tradycji i nowoczesnych naukowych poglądów by pokazać spektrum świadomości w którym może się poruszać osoba pracująca z ludźmi jak i spektrum możliwości jakie można wybrać pracując ze sobą i z ludźmi.

Warsztat superwizyjny 

Termin: 22-24 03 2019

Zagadnienia: prowadzenie przez uczestników Holistycznej Szkoły Trenerów fragmentu pracy z grupą w oparciu o autorskie projekty, informacja zwrotna od trenerów dla prowadzących (aspekty informacji zwrotnej: praca z grupą, komunikacja, dobór narzędzi, reagowanie na zakłócenia, zasoby prowadzącego).

Poprowadzi : Bartosz Płazak, Agnieszka Brongiel, kotrener

Ilość godzin : 24

Rodzaj : superwizja Łódź

 

Opis Modułu

Stosujemy Superwizję jako dobrą praktykę w zawodzie trenera. Warsztat ten obejmuje prezentację wyników indywidualnych zadań rozwojowych uczestników. Każdy z biorących udział w projekcie przeprowadzi prezentację fragmentu swojego autorskiego warsztatu pod superwizją trenera prowadzącego i otrzyma informację zwrotną bezpośrednio po pracy na żywo, na warsztacie. Po superwizji uczestnicy otrzymają recenzje do swoich projektów.

Trening zamykający pracę grupy

Analiza i projektowanie wykorzystania zasobów w przyszłości. 

Termin: 26-28 04 2019

Zagadnienia: moje zasoby, moje potrzeby, moja wizja przyszłości, cele i środki do ich realizacji.

Trening oparty o model poziomów logicznych Diltsa, prowadzony będzie z użyciem narzędzi coachingowych, zawiera podsumowujące informacje zwrotne, elementy praktyki uważności, pracy z przyrodą i inicjacje do kolejnych etapów życia i pracy zawodowej.

Poprowadzi : Bartosz Płazak i Ryszard Kulik, kotrener

Ilość godzin : 24

Rodzaj : trening wyjazdowy – Gajrowskie

 

Opis Modułu

Dostrzegamy jakimi zasobami dysponujemy i planujemy jak z nich korzystać. Dbamy o podsumowywanie pracy grup. Trening daje uczestnikom możliwość zebrania i analizy posiadanych zasobów, zaobserwowania zmian jakie zaszły w trakcie projektu oraz zaplanowania działań dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów w przyszłości. Trening zrealizujemy z użyciem narzędzi coachingowych. Częściowo trening

Szkoła Trenerów - Program

Zapisy

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach  Holistycznej Szkoły Trenerów zapraszamy do rozmowy wstępnej. Możemy ją zrealizować spotykając się, telefonicznie bądź za pomocą Skype. 

Skontaktuj się z nami

Osoby zdecydowane na udział – prosimy o uzupełnienie formularzu zapisu.

Inwestycja

Inwestycja w ten projekt to 4900 zł
Istnieje możliwość płatności w ratach.

W razie potrzeby zapraszamy do indywidualnych ustaleń.