KONTAKT

Adres:
Gajrowskie 12a
11-510 Wydminy

Bartosz Płazak tel. 502 351 161

Obserwuj nas

Szkoła Trenerów Warszawa
program

Program Holistycznej Szkoły Trenerów opiera się na 3 filarach: rozumienie i kontrola procesu grupowego, projektowanie i dobór narzędzi do realizacji celów warsztatu, rozumienie roli i zadań trenera w pogłębionym holistycznym ujęciu zawodu. Program jest realizowany w 14 zjazdach (2 treningi wyjazdowe i 12 warsztatów stacjonarnych), bazuje na trzech metodach pracy: treningu, warsztacie i superwizji grupowej, odwołuje się do założeń pracy z grupą formułowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przygotowuje do uzyskania rekomendacji trenera warsztatu PTP. Zawartość modułów i dobór technik pracy realizują ideę włączenia holistycznego podejścia do: zawodu trenera, osoby trenera, odbiorców szkoleń i otoczenia (świata), teraźniejszości i przyszłości.

Zjazd 1

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

Zjazd 10

Zjazd 11

Zjazd 12

Zjazd 13

Zjazd 14

Trening interpersonalny

Termin: 24-28 listopada 2021r

Zagadnienia: komunikacja interpersonalna (komunikat ja, wyrażanie emocji, informacja zwrotna),radzenie sobie w sytuacji konfliktu wewnętrznego i konfliktu w grupie, zaufanie w relacjach interpersonalnych w grupie, otwartość i budowanie relacji, emocje i ich rola w kształtowaniu dojrzałych relacji, granica psychologiczna, jako warunek dojrzałych relacji, ambiwalencja w kontaktach z innymi ludźmi, budowanie grupy, przeżycie realnego procesu grupowego.

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener
Ilość godzin: 50
Forma: Trening Wyjazd Gajrowskie (Mazury)

Opis Modułu
Uważamy, iż świadomość procesu grupowego jest w pracy trenera kluczowa. Udział w treningu umożliwi uczestnikom Szkoły doświadczenie procesu grupowego na sobie samych, rozwijanie umiejętności komunikowania się i budowania relacji, rozpoznawania i komunikowania emocji, dawanie i uzyskanie informacji zwrotnej, poznanie się i integrację grupy, przygotowanie się do dalszej intensywnej pracy w projekcie.

Warsztat procesu grupowego i teorii rozwoju grup

Termin: 29-30 stycznia 2022r
Zagadnienia: model procesu grupowego, fazy procesu grupowego, cele jednostek, cele grupy, role grupowe, normy grupowe, przywództwo, konflikt w grupie, jednostka w grupie, rola i zadania trenera w procesie rozwoju grupy, znaczenie rozpoznawania zjawisk procesu grupowego w pracy trenera, odniesienie stylów pracy trenera i doboru metod do procesu grupowego modele pracy z małymi grupami.

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener
Ilość godzin: 20
Forma: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu
Wiemy, że doświadczenie treningu interpersonalnego wymaga odniesienia się do teorii. Udział w tym warsztacie pomaga uzyskać głębsze rozumienie procesu grupowego, jego znaczenia w prowadzeniu pracy grupy, umożliwi też dokonanie wglądu we własne funkcjonowanie w grupie, poszerzy wiedzę o teoriach funkcjonowania grup. Tezy tego warsztatu stanowią punkt wyjścia do większości kolejnych warsztatów w Szkole.

Warsztat komunikacji i asertywności

Termin: 19-20 lutego 2022r

Zagadnienia: komunikacja-centrum kontaktu z grupą, narzędzia komunikacji trenerskiej (komunikat ja, pytania, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie emocji i uczuć, wiązanie, poszukiwanie informacji, inicjowanie komunikacji, modelowanie komunikacji, komunikowanie emocji, potrzeb, obserwacji i refleksji, instruowanie), indywidualny styl komunikacji i jego znaczenie w pracy trenera, asertywność jako postawa i umiejętność, techniki komunikacji asertywnej w pracy z grupą, model komunikacji Von Thuna, projektowanie i prowadzenie dyskusji, komunikacja w grach, zabawach, instruktaż, moderacja i facylitacja pracy grupy, komunikacja w fazach procesu grupowego, dyrektywność i partnerstwo.

Poprowadzi: Paulina Plewczyńska, kotrener
Ilość godzin: 20
Rodzaj: trening stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu
Praca trenera to w wielkim stopniu komunikacja i budowanie relacji. Wiemy jak wielkie znaczenie ma efektywna komunikacja dla efektywnej pracy z ludźmi. Warsztat ten to możliwość doświadczania i trenowania umiejętności komunikacyjnych w pracy z grupą, uzupełnienia narzędzi i pogłębienia świadomości własnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej trenera.

Warsztat narzędzi trenerskich

Termin: 12-13 marca 2022r

Zagadnienia: narzędzia aktywizujące i tradycyjne, praca w podgrupach i plenum, burza mózgów, dyskusja zogniskowana, moderowana, akwarium, sokratejska, debata oksfordzka, narzędzia pracy z energią grupy, gry i psychozabawy, praca z metaforą, praca z tekstem, testy psychologiczne, praca własna, film, elementy arteterapii i inne. Funkcje narzędzi. Wykorzystanie narzędzi dla wspierania rozwoju grupy, używanie technik dla wzmocnienia przekazu i ułatwienia rozwoju uczestników, świadome dostosowywanie technik do możliwości i potrzeb grupy oraz celów szkolenia, uważność w doborze i realizacji technik a powodzenie w osiąganiu celów rozwojowych przez uczestników warsztatu, elastyczność doboru narzędzi, narzędzia a własny styl pracy trenera.

Poprowadzi: Agnieszka Brongiel, kotrener
Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu
Każda treść może być przekazana na wiele sposobów. Trenerzy opierają swój indywidualny styl pracy na narzędziach, spójnej z nimi metodyce. Warsztat ten to okazja do pogłębienia wiedzy w zakresie dobierania i stosowania narzędzi zgodnie z ich funkcjami, celami warsztatu, możliwościami grupy. To czas poszerzenia własnego warsztatu o nowe narzędzia pracy trenera.

Podstawy coachingu. Zastosowanie coachingu w prowadzeniu grup.

Termin: 2-3 kwietnia 2022r

Zagadnienia: Główne kompetencje coacha wg standardu ICF, praca pytaniami, techniki pracy coachingowej w projektowaniu i prowadzeniu warsztatów, standardy pracy coacha wg ICF, podobieństwa i różnice w pracy trenera i coacha, wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy z grupą, trener w roli coacha w toku warsztatów, postawa coacha jako wsparcie w holistycznej pracy z ludźmi.

Poprowadzi:
Elżbieta Zawodniak, kotrener

Opis Modułu
W pracy z grupami wykorzystujemy różne narzędzia i umiejętności. W omówieniach zadań, analizach, projektowaniu stosowania nabywanej wiedzy w przyszłości, w pracy z postawami uczestników, sytuacjach trudnych wykorzystywane są coraz częściej elementy coachingu. Uznajemy wartość posiadania umiejętności coacha, znajomość podstawowych założeń, technik i standardów coachingu. Na tym warsztacie omówione będą podstawy coachingu i jego zastosowanie w pracy trenera z grupą oraz w pracy z jednostką na tle grupy.

Warsztat radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy z oporem

Termin: 7-8 maj 2022r

Zagadnienia: Zjawisko oporu: źródła, typy, objawy, narzędzia i sposoby radzenia sobie z oporem, sytuacje trudne, sposoby reagowania, interwencje trenerskie wobec jednostek i całej grupy, rola, zadania, postawa trenera w sytuacjach trudnych, granice odpowiedzialności prowadzącego pracę z grupą w sytuacjach trudnych, uważność i świadomość siebie i procesu grupowego jako istotne czynniki radzenia sobie przez prowadzącego pracę grupy w sytuacjach trudnych, profilaktyka zakłóceń, projektowanie pracy grupowej jako sposób zapobiegania pojawianiu się zakłóceń, inteligencja emocjonalna trenera, wybrane elementy: podejścia prowokatywnego F.Farellyego, podejścia do funkcjonowania grup A. Mindella, pracy z ciałem A.Lowena, poziomów świadomości D.Hawkinsa.

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modulu
Projekt szkolenia to klucz do jego powodzenia. Warsztat ten wspiera efektywne projektowanie szkoleń. Rozwija umiejętności dobierania treści i narzędzi do potrzeb, celów i możliwości grupy. Uczy jak dopasować projekt realizacyjny do trenera, odbiorców oraz innych okoliczności. Wyposaża w uniwersalny system działań przygotowujących do prowadzenia edukacyjnej pracy z grupą. Wskazuje, jak projektować warsztat, by rozwój grupy wspierał realizację celów i przebieg warsztatu.

Trening kreatywności, trening improwizacji i spontaniczności

Termin: 28-29 maja 2022r

Zagadnienia: Kreatywność: elementy treningu twórczości wg. E. Nęcki: abstrahowanie, dedukowanie, skojarzenia, indukcja, transformacja, metafora i analogia, myślenie twórcze w pracy trenera, warunki pracy twórczej, świadomość a kreatywność, emocje kreatywność, wykorzystanie narzędzi treningu twórczości w pracy trenera,

Improwizacja teatralna: filary improwizacji, propozycja, opowiadanie, świadomość, komunikacja, spontaniczność, działanie, zaufanie, budowanie platformy, postać i współpraca w grupie, elementy jogi śmiechu, flow, postawa „naTak i”, improwizacja w pracy trenera, wykorzystanie narzędzi Impro w pracy z grupami, znaczenie umiejętności improwizacji w pracy z grupą, Impro jako sposób opuszczania strefy komfortu, spontaniczność a kontakt trenera z grupą. Ciało ruch i taniec – elementy improwizacji i kreatywności w ruchu i tańcu.

Poprowadzi: Hanna Jurczak, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu
Doceniamy wartość swobody, lekkości, zabawy i humoru w pracy z grupą. Trening twórczości i spontaniczności pozwala na zdystansowanie się, odejście od rzeczowej powagi w stronę zabawnej abstrakcji. Uwalnia potencjał twórczego myślenia i swobodnego spontanicznego zachowania. Wyposaża w gotowe narzędzia do wykorzystania w pracy z grupą. Jest okazją do przekraczania granic własnego zachowania w obecności innych osób. Przygotowuje uczestników do twórczej pracy w dalszych warsztatach w projekcie.

Warsztat projektowania szkoleń

Termin: 25-26 czerwca 2022r

Zagadnienia: 
Elementy andragogiki, style uczenia się dorosłych, zasady efektywnego uczenia się dorosłych, cykl Kolba, etapy rozwoju kompetencji, wyznaczanie i opisywanie celów warsztatu, dobór narzędzi zależnie od celów warsztatu i możliwości grupy, instrukcje i omówienia, zarządzanie czasem szkolenia, projektowanie warsztatów edukacyjnych z uwzględnieniem procesu grupowego, korzystanie z metod a rozwój grupy, zadania projektanta szkoleń, warunki efektywności warsztatu edukacyjnego, role i zadania trenera od projektu do realizacji warsztatu.

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu
Znamy swoje możliwości, ilość energii, wiemy z doświadczenia, ile jej mają uczestnicy szkoleń, rozumiemy uwarunkowania zawodu trenera i środowisk w jakich pracujemy. Warsztat wspiera umiejętność dokonywania wyboru optymalnych rozwiązań w projektowaniu pracy własnej i grupy. Stwarza możliwość uczenia się, bilansowania energii własnej i grupy, stawiania granic i podejmowania optymalnych decyzji w warunkach dylematów. Poszerza kontekst projektowania szkoleń o elementy głębokiej ekologii, etyki zawodowej i problemu wypalenia zawodowego.

Warsztat uważność w pracy z grupami

Termin: 10-11 września 2022r

Zagadnienia: Techniki uważności i koncentracji, uważne bycie i kontakt ze sobą w życiu i pracy trenera, sposoby uspokajania umysłu, redukcji stresu i napięcia, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, zauważanie i radzenie sobie z emocjami, bycie „tu i teraz” ze świadomością tego, co dzieje się
w naszych umysłach, emocjach, ciałach i otoczeniu (grupie). Kierunki wzmacniania uważności przez praktykę. Budowanie spokoju umysłu, rozluźnienie ciała, dostrzeganie i rozumienie uczuć, emocji i stanów, pogłębianie akceptacji tego, kim jesteśmy. Uważność a relacje, perspektywa współczucia, akceptacji, obecności w tym co jest. Ćwiczenia z zakresu praktyki formalnej (uspokajanie umysłu, praktyka z oddechem, skanowanie ciała), nieformalnej (praktyka w ruchu) oraz rozwijania życzliwości do siebie i innych.

Poprowadzi: Emilia Ślimko, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu
Uznajemy uważność jako kompetencję kluczową w zawodzie trenera. Zauważanie potrzeb, możliwości, ograniczeń, komunikatów, emocji, sygnałów ciała, związków i relacji ze światem, procesów grupowych, procesów jednostek i wreszcie siebie samego (trenera) widzimy jako źródło efektywności w pracy z człowiekiem, grupą, rozwoju własnego. Warsztat rozwija uważność w tych obszarach, wskazuje na podstawowe codzienne praktyki wspierające rozwijanie uważności, pomaga zrozumieć wewnętrzne procesy wspierające i utrudniające bycie uważnym, wskazuje praktyczne znaczenie uważności w pracy trenera.

Warsztat EKO

Termin: 8-9 października 2022r

Zagadnienia: koncepcja śladu ekologicznego, założenia ekopsychologii i filozofii głębokiej ekologii. Etyka środowiskowa jako przesłanka do podejmowania wyborów osobistych i zawodowych (w tym do decyzji w pracy z grupą). Ekologiczna jaźń. Prawa ekologiczne Barry Commonera jako fundament funkcjonowania w świecie. Podejście ekologiczne trenera do siebie. Podejście ekologiczne trenera do pracy z grupą: projektowanie i prowadzenie pracy, podejmowanie/zaniechanie interwencji, granice odpowiedzialności, perspektywa energii i możliwości grupy. Etyka w zawodzie trenera, profilaktyka wypalenia zawodowego.

Poprowadzi: Ryszard Kulik, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu
Świadomie dbamy o siebie, ludzi wokół nas i Ziemię. Warsztat wspiera uzyskanie szerszej perspektywy myślenia o pracy trenera, pracy z ludźmi i o własnej pracy rozwojowej. W toku tego warsztatu odniesiemy się do starożytnych tradycji i nowoczesnych naukowych poglądów by pokazać spektrum świadomości w którym może się poruszać osoba pracująca z ludźmi jak i spektrum możliwości jakie można wybrać pracując ze sobą i z ludźmi.

Warsztat holistycznego podejścia do pracy z ludźmi

Termin: 5-6 listopada 2022r

Zagadnienia: iodpowiadające im strategie pracy z grupą, jednostką i sobą samym, proces rozwoju jako zjawisko wielopoziomowe i uniwersalne, wybrane zagadnienia paradygmatu kwantowego: jednolite pole, teoria ról, wielki umysł, materia a energia, myślenie, emocje, poziom świadomości a sprawczość, świadomość, intencja, zamiar, śnienie i wspólnota jako źródło energii, twórcze podejście do procesów prowadzącego i grupy, elementy taoizmu: Wu wei, Yu Wei, Pu, przenikanie elementów Yin i Yang. elementy szamanizmu: wrogowie człowieka wiedzy, nagual i tonal, ziele i dymek, sprzymierzeńcy, (w oparciu o prace, C.G. Junga, A.Mindella, D.Hawkinsa, A.Goswamiego)

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu
Jako trenerzy pracujemy z różnymi klientami. Pracujemy z biznesem, administracją, uczelniami, NGO, z grupami z wolnego naboru, w projektach unijnych. Warsztat ten wspiera budowanie kontaktów i rozwijanie relacji zesponsorami i zleceniodawcami szkoleń. Rozwija umiejętność planowania, komunikowania, ofertowania, negocjowania, projektowania działań rozwojowych i szkoleń dla różnych klientów. Ułatwia uchwycenie specyfiki współpracy trenera ze środowiskiem klienta oraz dokonanie wyboru i wyceny wariantu współpracy.

Warsztat pracy z Klientem, pozyskiwania grup, budowania własnej marki na rynku

Termin: 3-4 grudnia 2022r

Zagadnienia: pozyskiwanie uczestników warsztatów, szkoleń i projektów rozwojowych; dobór metod docierania z informacją zależnie od charakterystyki odbiorców, proces sprzedaży: poszukiwanie klientów, budowanie wiarygodności, analiza konkurencji i analiza czynników kluczowych dla odbiorców, budowanie świadomości oferty i nawiązywanie relacji, przygotowywanie ofert wydarzeń rozwojowych i szkoleń, realizacja spotkań z klientami, samplingi, warsztaty pokazowe, webinary, negocjacje warunków realizacji projektów i współpracy, przygotowanie, organizacja i realizacja procesów rozwojowych dla klientów biznesowych, zawieranie umów.

Poprowadzi: Agnieszka Brongiel, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu
Jako trenerzy pracujemy z różnymi klientami. Pracujemy z biznesem, administracją, uczelniami, NGO, z grupami z wolnego naboru, w projektach unijnych. Warsztat ten wspiera budowanie kontaktów i rozwijanie relacji zesponsorami i zleceniodawcami szkoleń. Rozwija umiejętność planowania, komunikowania, ofertowania, negocjowania, projektowania działań rozwojowych i szkoleń dla różnych klientów. Ułatwia uchwycenie specyfiki współpracy trenera ze środowiskiem klienta oraz dokonanie wyboru i wyceny wariantu współpracy.

Warsztat superwizyjny

Termin: 27-29 stycznia 2023r

Zagadnienia: prowadzenie przez uczestników Holistycznej Szkoły Trenerów fragmentu pracy z grupą w oparciu o autorskie projekty, informacja zwrotna od trenerów dla prowadzących w aspektach: pracy z grupą, komunikacji, narzędzi, reagowanie na zakłócenia, zasobów prowadzącego.

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: Warsztat Stacjonarny Warszawa

Opis Modułu
Stosujemy Superwizję jako dobrą praktykę w zawodzie trenera. Warsztat ten obejmuje prezentację wyników indywidualnych zadań rozwojowych uczestników. Każdy z biorących udział w projekcie przeprowadzi prezentację fragmentu swojego autorskiego warsztatu pod superwizją trenera prowadzącego i otrzyma informację zwrotną bezpośrednio po pracy na żywo, na warsztacie. Po superwizji uczestnicy otrzymają recenzje do swoich projektów.

Trening zamykający pracę grupy. Analiza i projektowanie wykorzystania zasobów w przyszłości.
Analiza i projektowanie wykorzystania zasobów w przyszłości.

Termin: 3-5 marca 2023r

Zagadnienia: moje zasoby, moje potrzeby, moja wizja przyszłości, cele i środki, przestrzeń do ich realizacji, synchronizacja i spójność, harmonia wewnętrzna i z otoczeniem, trening oparty o model poziomów logicznych Diltsa, prowadzony z użyciem narzędzi coachingowych, zawiera podsumowujące informacje zwrotne, elementy praktyki uważności, pracy z przyrodą i inicjacje do kolejnych etapów życia i pracy zawodowej.

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin: 30

Rodzaj: Wyjazd – Gajrowskie (Mazury)

Opis Modułu
Dostrzegamy jakimi zasobami dysponujemy i planujemy jak z nich korzystać. Dbamy o podsumowywanie pracy grup. Trening daje uczestnikom możliwość zebrania i analizy posiadanych zasobów, zaobserwowania zmian jakie zaszły w trakcie projektu oraz zaplanowania działań dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów w przyszłości. Trening zrealizujemy z użyciem narzędzi coachingowych. Częściowo trening

ZAPISY

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach  Holistycznej Szkoły Trenerów zapraszamy do rozmowy wstępnej. Możemy ją zrealizować spotykając się, telefonicznie bądź za pomocą Skype. 
Jeśli terminarz bieżącej edycji nie pasuje do Twojego kalendarza zapisz się do newslettera, w którym informujemy o terminach kolejnych edycji, lub skontaktuj się z nami. Osoby zdecydowane na udział zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego. 

 

INWESTYCJA

Inwestycja w ten projekt to 7500 zł. Istnieje możliwość płatności w ratach. W razie potrzeby zapraszamy do indywidualnych ustaleń.

 

image-layers_4-1
image-layers_4-2

Szczegółowa Oferta IX Edycji HST Warszawa