Program HST II stopnia

Holistyczna Szkoła Trenerów II stopnia „Praca na procesie”

 

Zapraszamy do udziału w   Holistycznej Szkole Trenerów II stopnia „Praca na procesie”.

Udział w Holistycznej Szkole Trenerów II stopnia „Praca na procesie”  to możliwość rozwoju osobistego i sprawdzone, solidne przygotowanie merytoryczne do pracy z grupami. Holistyczna oznacza dla nas pełna, cała, wieloaspektowa, wszechstronna. Biorąc udział  naszej szkole zrozumiesz procesy, z którymi będziesz pracować, uzyskasz sprawdzone narzędzia, poznasz teorie wspierające pracę trenera, weźmiesz udział w treningach, które pomogą Ci wypracować własny styl pracy, przyjąć optymalny kierunek w przyszłości i zainicjować zmiany by zrealizować postawione sobie cele. Zetkniesz się ze sobą i ze światem, który Cię otacza w nowy sposób. Zobaczysz więcej możliwości dla siebie.

 

Holistyczna Szkoła Trenerów II stopnia „Praca na procesie” powstała w oparciu o nasze ponad piętnastoletnie doświadczenia zebrane w trakcie prowadzenia grup. Zawiera najlepsze praktyki trenerskie.  Podejście holistyczne przejawia się w niej na polu merytorycznym i metodologicznym. Metodologia stosowana w projekcie obejmuje znane i autorskie, tradycyjne i nowoczesne metody pracy z grupą, zajęcia poprowadzone będą w oparciu o narzędzia coachingowe i narzędzia zaczerpnięte ze ścieżek rozwoju duchowego. Do uczenia zawodu trenera podchodzimy bez kompromisów. Nasz certyfikat potwierdza wykonanie znacznej pracy własnej i posiadanie kompetencji. Holistyczna Szkoła Trenerów to umiejętność pracy z każdą grupą, bogactwo wglądu w siebie i szeroka perspektywa pracy z grupami w przyszłości.

Holistyczna Szkoła Trenerów II stopnia: praca na procesie.

 

W pracy trenerskiej, za kluczowe uznajemy trzy filary. Są to: samoświadomość trenera, rozumienie i kontrola procesu grupowego i narzędzia. W pracy z grupą ważne jest odpowiednie zaplanowanie i przygotowanie szkolenia pod względem merytorycznym i organizacyjnym, a następnie umiejętne stosowanie narzędzi i technik trenerskich oraz wykorzystywanie cyklu Kolba w procesie uczenia się nowych umiejętności przez uczestników. Bardzo ważną kompetencją trenerską,  jest rozumienie i wykorzystanie procesu grupowego dla osiągania zamierzonych celów.

 

Pierwszym krokiem w rozwijaniu kompetencji trenerskich jest uczenie się takich umiejętności jak: komunikacja, asertywność, twórcze podejście do technik, planowanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń. Równolegle ważne jest, by trener był coraz bardziej świadomy różnych zjawisk pojawiających się w grupie i potrafił je zauważać, wykorzystywać do realizacji celów warsztatu. Ten procesowy wymiar kompetencji trenerskich stanowi bardziej zaawansowany i trudniejszy aspekt pracy trenera. Niestety zdarza się, że jest on pomijany lub marginalizowany.

 

II stopień Holistycznej Szkoły Trenerów:  „Praca na procesie” odpowiada na zapotrzebowanie tych osób, które jako trenerzy chcą rozwijać swoje kompetencje w obszarze procesowym. Uważamy, że jest to niezwykle ważny obszar zarówno w aspekcie zawodowym, jak i w wymiarze osobistego rozwoju trenera.

 

Przez proces grupowy rozumiemy ogół zjawisk zarówno świadomych jak i nieświadomych występujących między ludźmi, którzy kontaktują się ze sobą bezpośrednio w określonym czasie, w małej grupie.

 

Funkcjonowanie grupy przypomina płynącą rzekę. Woda jest w ciągłym ruchu, choć w zależności od warunków nurt może być bardziej spokojny lub wartki. Nie mniej jednak sytuacja jest dynamiczna i ciągle się zmienia. Mimo wrażenia pewnego chaosu można w tej dynamice wyodrębnić określony porządek, pewne typowe wzorce reagowania poszczególnych uczestników i grupy jako całości. Trener prowadzący grupę, ma nauczyć się pływać w tej wodzie i wykorzystywać nurt do osiągnięcia założonych przez siebie celów. Powinien umieć odczytywać znaki zarówno te oczywiste, dane bezpośrednio, jak i te ukryte związane z wirami i prądami, które w sumie decydują o tym, gdzie grupa dopłynie. To wielkie wyzwanie – nauczyć się nie walczyć z nurtem, nie iść pod prąd, tylko pożytkując energię grupy dopłynąć do określonego miejsca.

 

Praca z grupą w oparciu o proces grupowy ma miejsce przede wszystkim podczas treningu interpersonalnego, gdzie rezygnacja ze stosowania struktur i brak scenariusza stanowią istotę podejścia procesowego. Ale to podejście może być też realizowane podczas każdego innego szkolenia. Umiejętne korzystanie z procesu grupowego podczas warsztatów pozwala na pełne czerpanie z potencjału grupy i jednocześnie skuteczne radzenie sobie z trudnościami takimi jak opór.

 

Praca na procesie wymaga jednak zaawansowanych kompetencji trenerskich: rozumienia dynamiki grupy, radzenia sobie z emocjami własnymi i uczestników, czerpania z własnej intuicji, mieszczenia w sobie niepewności, umiejętności nawiązywania głębokiego kontaktu z uczestnikiem, podążania za energią grupy, podejmowania ryzyka ujawniania siebie i interwencji wobec uczestników. Rozwijanie tych kompetencji jest kolejnym szczeblem wtajemniczenia na fascynującej drodze stawania się pełnym trenerem.

 

 

Zatem podstawowym celem Holistycznej Szkoły Trenerów II stopnia jest rozwijanie kompetencji pracy z grupą na procesie.

 

Udział w tym projekcie umożliwi:

– głębsze poznanie zjawisk związanych z dynamiką grupy,

– pełniejsze rozumienie procesu grupowego, zadań i roli prowadzącego,

– podniesienie umiejętności odczytywania emocji i wykorzystywania ich do budowania pełniejszego kontaktu z grupą,

– podniesienie umiejętności prowadzenia pogłębionej rozmowy z uczestnikiem szkolenia,

– zwiększenie skuteczności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi,

– zwiększenie umiejętności pełniejszego czerpania z potencjału grupy,

– pełniejsze korzystanie z własnej intuicji w pracy z grupą,

– podniesienie świadomości zjawisk związanych z polem grupy

– zwiększenie samoświadomości,

– podniesienie umiejętności budowania relacji w oparciu o rozumienie procesów grup i jednostek.

 

Podstawową formą pracy podczas Kursu będzie prowadzenie sesji pracy grupy na procesie przez uczestnika, oraz prowadzenie indywidualnych rozmów z wybraną osobą na procesie, pod superwizją doświadczonych trenerów. Uważamy, w oparciu o nasze doświadczenie,  że tego rodzaju prace w największym stopniu gwarantują uczestnikowi osiągniecie założonych celów.

Program Szkoły II stopnia, praca na procesie obejmuje następujące moduły:

1 Trening interpersonalny na procesie 50 godzin. 11-15 11 2020 Wyjazd, Gajrowskie Mazury
2 Omówienie treningu interpersonalnego 20 godzin. 19-20 12 2020 Warszawa, centrum
3 Warsztat pracy na procesie (1). 20 godz. 23-24 01 2021 Warszawa, centrum
4 Warsztat pracy na procesie (2). 20 godz. 20-21 02 2021 Warszawa, centrum
5 Warsztat pracy na procesie (3). 20 godz. 20-21 03 2021 Warszawa, centrum
6 Warsztat pracy na procesie w indywidualnym kontakcie (1). 20 godz. 17-18 04 2021 Warszawa, centrum
7 Warsztat pracy na procesie (4). 20 godz. 15-16 05 2021 Warszawa, centrum
8 Warsztat pracy na procesie (5). 20 godz. 12-13 06 2021 Warszawa, centrum
9 Warsztat pracy na procesie (6). 20 godz. 11-12 08 2021 Warszawa, centrum
10 Warsztat pracy na procesie w indywidualnym kontakcie (2). 20 godz. 11-12 09 2021 Warszawa, centrum
11 Warsztat zamykający. 30 godz. 8-10 10 2021 Wyjazd, Gajrowskie Mazury
Godzin szkoleniowych dydaktycznych 260

 

Trening interpersonalny

Uważamy, iż świadomość przebiegu procesu grupowego jest w pracy trenera kluczowa. Udział w treningu umożliwi uczestnikom Szkoły II stopnia doświadczenie pełnego procesu grupowego na sobie samych, rozwijanie umiejętności komunikowania się i budowania relacji, rozpoznawania i komunikowania emocji, dawanie i uzyskanie informacji zwrotnej, poznanie się i głęboką integrację grupy, przygotowanie się do dalszej intensywnej pracy w projekcie. Trening jest prowadzony na procesie, pozwala więc obserwować pracę trenerów (podejmowanie interwencji, ujawnianie siebie, wchodzenie w interakcje, w oparciu o postrzeganie dynamiki grupy, wspieranie uczestników treningu, stawianie granic w relacjach i wiele innych kompetencji trenerskich w toku pracy) w realnej sytuacji grupowej. Umożliwia dokonywanie głębokich wglądów w oparciu o przeżywanie emocji własnych, obserwację funkcjonowania innych uczestników, interwencji trenerów, własne refleksje.

 

Warsztat procesu grupowego

Wiemy, że doświadczenie treningu interpersonalnego wymaga odniesienia się do teorii. Udział w tym warsztacie pomaga uzyskać głębsze rozumienie procesu grupowego, jego znaczenia w prowadzeniu pracy grupy, umożliwia dokonanie wglądu we własne funkcjonowanie w grupie, poszerza wiedzę o teoriach funkcjonowania grup. Tezy tego warsztatu oraz doświadczenie treningu interpersonalnego stanowią punkt wyjścia do  kolejnych warsztatów w Szkole.

 

Warsztat pracy na procesie.

Warsztaty te pozwalają wszystkim uczestnikom grupy na wejście w rolę trenera pracującego na procesie. Każdy uczestnik prowadzi grupę przez 3 godziny pod superwizją doświadczonego trenera HST,  po czym następuje omówienie jego pracy (informacje zwrotne, analiza zjawisk związanych z dynamiką grupy, poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych, budowanie bazy wiedzy o interwencjach procesowych).

 

 

Warsztat pracy na procesie w indywidualnym kontakcie.

Uczestnicy losowo dobierani są w pary: trener – uczestnik. Ta relacja jest „w jedną stronę”, co oznacza, że osoba, która wcześniej była w roli uczestnika, w roli trenera pracuje z inną osobą. Zadanie polega na prowadzeniu rozmowy na procesie z uczestnikiem. Obie osoby siedzą na środku, więc cała grupa obserwuje tę pracę. Rozmowa trwa 30  min. Po niej następuje omówienie w podobny sposób, jak przy pracy z grupą.

 

Trening zamykający pracę grupy: projektowanie wykorzystania zasobów w przyszłości.

Trening poświęcony jest analizie zasobów jakimi  dysponują uczestnicy  Szkoły i zaplanujemy ich wykorzystania w przyszłości, podsumowaniu i zakończeniu pracy grupy.  Trening zrealizujemy z użyciem narzędzi coachingowych. Częściowo trening odbędzie się w plenerze i nastawiony będzie na pogłębianie samoświadomości przez kontakt z przyrodą.

 

 

Holistyczna Szkoła Trenerów II stopnia. Dla kogo?

Zapraszamy tych, którzy chcą się rozwijać i pracować z grupami. Projekt jest kierowany do osób chcących poszerzać swoją perspektywę zawodową i osobistą w wielu wymiarach i są gotowi na wyjście poza zakres podstawowych szkoleń trenerskich. Zapraszamy osoby, które myślą o pracy z grupami jako swoim celu zawodowym, coachów chcących wzbogacić swój warsztat o kompetencje pracy z grupą na procesie, nauczycieli, liderów zespołów, absolwentów studiów, osoby na ścieżce  rozwoju. Zapraszamy trenerów, którzy chcą poszerzyć swoją perspektywę rozumienia siebie i pracy z grupą.

 

 

Udział w projekcie, rozmowa wstępna, zgłoszenie udziału w projekcie.

Osoby zdecydowane na udział w zajęciach Holistycznej Szkoły Trenerów II stopnia zapraszamy do złożenia formularza zapisu:

https://hst.edu.pl/kontakt/ oraz  do rozmowy wstępnej. Rozmowę możemy odbyć spotykając się osobiście, telefonicznie bądź za pomocą Skype (po wcześniejszym ustaleniu terminu). Rozmowa zajmie nam od 15 do 45 min. (skype: bartosz plazak), lub tel: 502351161.

 

 

Warunki ukończenia projektu i uzyskania certyfikatu

 1. Udział w zajęciach obowiązkowych: trening interpersonalny, warsztat omówienia procesu, warsztat podsumowujący.
 2. Nie więcej niż 2 dni opuszczonych pozostałych zajęć,
 3. Wpłata całej kwoty inwestycji w umówionym terminie.

Osoby które wezmą udział w szkole a nie dotrzymają powyższych warunków otrzymają zaświadczenie o odbyciu zajęć w których uczestniczyli. W szkole II stopnia nie ma opcji odrabiania zajęć w innych grupach.

 

 

Kadra projektu

Od wielu lat prowadzimy szkoły trenerów i inne projekty obejmujące problematykę zawodu trenera, pracy z grupami i zespołami. Pracujemy dla różnorodnych wymagających grup odbiorców w przestrzeni biznesu i rozwoju osobistego, dla firm, uczelni, sektora pozarządowego, sami oferujemy własne autorskie warsztaty. Każdy z nas ma za sobą specjalistyczne szkolenia trenerskie i coachingowe. Rekomenduje nas jako trenerów Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Mamy różne specjalizacje i style w pracy trenerskiej, dzięki temu jako zespół Holistycznej Szkoły Trenerów stanowimy uzupełniającą się całość. Poniżej zamieszczamy informacje szczegółowe
o nas.

Informacje organizacyjne

 

Grupa

Wielkość grupy od 12 do 14 osób (nie więcej niż 14 osób).

 

Miejsca realizacji zajęć.

Warsztaty stacjonarne będą prowadzone w centrum Warszawy. W wypadku zebrania się  mniejszej grupy zajęcia mogą być przeniesione do innej lokalizacji, poza miasto.  Treningi wyjazdowe (otwierający i kończący projekt) odbędą się w ośrodku pracy w Polu, domu ze słomy i gliny w puszczy Boreckiej na Mazurach, www.osrodekwpolu.pl. Noclegi na treningach wyjazdowych są  w cenie Szkoły.

 

Więcej informacji o Szkole i możliwość spotkania na sali szkoleniowej:
Zapraszamy na warsztaty promocyjne 2020 roku w Warszawie terminy spotkań podamy na stronie www.hst.edu.pl.
Po więcej informacji i konsultacje indywidualne zapraszamy, zadzwoń pod nr 502351161 (Bartosz Płazak)

 

 

Płatność zaliczki, raty:

Inwestycja w ten projekt to 7500zł.

Dla absolwentów Holistycznej Szkoły Trenerów Inwestycja w szkolenie II stopnia to 7000zł.

Istnieje możliwość płatności w ratach. W razie takiej potrzeby zapraszamy do indywidualnych ustaleń w rozmowie rekrutacyjnej.

Nr konta:

46203000451110000003869480 Bank gospodarki Żywnościowej w Katowicach

Dane do przelewu:

Fundacja Rozwiń Skrzydła Grażyńskiego 7a/19, 40-126 Katowic,  Regon: 243630247, NIP: 6342831150

 

Zapisy do udziału w projekcie (kroki z perspektywy uczestnika):

 • złożenie formularza zgłoszenia udziału w projekcie przez stronę
 • Otrzymanie informacji o przyjęciu zapisu, wstępna rezerwacja miejsca w HST,
 • Telefoniczna lub osobista rozmowa rekrutacyjna,
 • Przesłanie wpłaty w kwocie 1000zł (powoduje ostateczne przyjęcie zapisu i wpisanie osoby zgłaszającej się na stałą listę uczestników).
 • W razie rezygnacji na mniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem projektu zaliczka zwracana będzie tylko w wypadku skutecznego zaproszenia na swoje miejsce innego uczestnika,
 • O przyjęciu do grupy decyduje kolejność wpłat zaliczki,
 • W razie zebrania formularzy w liczbie odpowiadającej maksymalnej wielkości grupy dalsze zapisy będą przyjmowane na listę rezerwową (poinformujemy o tym drogą elektroniczną).
 • Informacje, pytania: 502351161 Bartosz Płazak.

 

Zapraszamy

Zespół Holistycznej Szkoły Trenerów