Program – Warszawa

Program

Szkoła Trenerów Warszawa

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjno-rozwojowym Holistyczna Szkoła Trenerów.
Udział w Holistycznej Szkole Trenerów to możliwość rozwoju osobistego i sprawdzone, solidne
przygotowanie merytoryczne do pracy z grupami. Holistyczna oznacza dla nas pełna, cała, wieloaspektowa,
wszechstronna. Biorąc udział w naszym projekcie zrozumiesz procesy, z którymi będziesz pracować, uzyskasz
sprawdzone narzędzia, poznasz teorie wspierające pracę trenera, weźmiesz udział w treningach, które pomogą Ci
wypracować własny styl pracy, przyjąć optymalny kierunek w przyszłości i zainicjować zmiany tak, by zrealizować
postawione sobie cele. Zetkniesz się ze sobą i ze światem który Cię otacza w nowy sposób. Zobaczysz więcej
możliwości dla siebie.

Opis modułów projektu

Trening interpersonalny

Termin: 25-29 listopada 2020

Zagadnienia: komunikacja interpersonalna (komunikat ja, wyrażanie emocji, informacja zwrotna),radzenie sobie w sytuacji konfliktu wewnętrznego i konfliktu w grupie, zaufanie w relacjach interpersonalnych w grupie, otwartość i budowanie relacji, emocje i ich rola w kształtowaniu dojrzałych relacji, granica psychologiczna, jako warunek dojrzałych relacji, ambiwalencja w kontaktach z innymi ludźmi, budowanie grupy, przeżycie doświadczenia procesu grupowego

Poprowadzi : Ryszard Kulik, Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin : 50

Rodzaj : trening wyjazdowy – Gajrowskie (Mazury)

 

Opis Modułu

Uważamy, iż świadomość procesu grupowego jest w pracy trenera kluczowa. Udział w treningu umożliwi
uczestnikom Szkoły doświadczenie procesu grupowego na sobie samych, rozwijanie umiejętności komunikowania
się i budowania relacji, rozpoznawania i komunikowania emocji, dawanie i uzyskanie informacji zwrotnej,
poznanie się i integrację grupy, przygotowanie się do dalszej intensywnej pracy w projekcie.

Warsztat procesu grupowego i teorii rozwoju grup

Termin: 9-10 styczeń 2021

Zagadnienia: model procesu grupowego, fazy procesu grupowego, cele jednostek, cele grupy, role grupowe, normy grupowe, przywództwo, konflikt w grupie, jednostka w grupie, rola i zadania trenera w procesie rozwoju grupy, znaczenie rozpoznawania zjawisk procesu grupowego w pracy trenera, odniesienie stylów pracy trenera i doboru metod do procesu grupowego modele pracy z małymi grupami.

Poprowadzi : Ryszard Kulik, Bartosz Płazak kotrener

Ilość godzin :20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

 

Opis Modułu

Wiemy, że doświadczenie treningu interpersonalnego wymaga odniesienia się do teorii. Udział w tym warsztacie pomaga uzyskać głębsze rozumienie procesu grupowego, jego znaczenia w prowadzeniu pracy grupy, umożliwi też dokonanie wglądu we własne funkcjonowanie w grupie, poszerzy wiedzę o teoriach funkcjonowania grup. Tezy tego warsztatu budują fundament kolejnych warsztatów w Szkole.

Warsztat komunikacji i asertywności

Termin: 6-7 luty 2021

Zagadnienia:

komunikacja-centrum kontaktu z grupą,  narzędzia komunikacji trenerskiej (komunikat ja, pytania, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie emocji i uczuć, wiązanie, poszukiwanie informacji, inicjowanie komunikacji, modelowanie komunikacji, komunikowanie emocji, potrzeb, obserwacji i refleksji, instruowanie), indywidualny styl komunikacji i jego znaczenie w pracy trenera, asertywność jako postawa i umiejętność, techniki komunikacji asertywnej w pracy z grupą, model komunikacji  Von Thuna, projektowanie i prowadzenie dyskusji, komunikacja w grach, zabawach, instruktaż, moderacja i facylitacja pracy grupy, komunikacja w fazach procesu grupowego, dyrektywność i partnerstwo.

Poprowadzi : Emilia Ślimko, kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj : trening stacjonarny – Warszawa

 

Opis Modułu

Praca trenera to w wielkim stopniu komunikacja i budowanie relacji. Wiemy jak wielkie znaczenie ma efektywna komunikacja dla efektywnej pracy z ludźmi. Warsztat ten to możliwość doświadczania i trenowania umiejętności komunikacyjnych w pracy z grupą, uzupełnienia narzędzi i pogłębienia świadomości własnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej trenera

Warsztat narzędzi trenerskich

Termin: 13-14 Marca 2021

Zagadnienia: narzędzia aktywizujące i tradycyjne, praca w podgrupach i plenum, burza mózgów, dyskusja zogniskowana, moderowana, akwarium, sokratejska, debata oksfordzka, narzędzia pracy z energią grupy, gry i psychozabawy, praca z metaforą,  praca z tekstem, testy psychologiczne, praca własna, film, elementy arteterapii i inne. Funkcje narzędzi. Wykorzystanie narzędzi dla wspierania rozwoju grupy, używanie technik dla wzmocnienia przekazu i ułatwienia rozwoju uczestników, świadome dostosowywanie technik do możliwości i potrzeb grupy oraz celów szkolenia, uważność w doborze i realizacji technik a powodzenie w osiąganiu celów rozwojowych przez uczestników warsztatu, elastyczność doboru narzędzi, narzędzia a własny styl pracy trenera.

Poprowadzi : Agnieszka Brongiel, kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

 

Opis Modułu

Każda treść może być przekazana na wiele sposobów. Trenerzy opierają swój indywidualny styl pracy na narzędziach, spójnej z nimi metodyce. Warsztat ten to okazja do pogłębienia wiedzy w zakresie dobierania i stosowania narzędzi zgodnie z ich funkcjami, celami warsztatu, możliwościami grupy. To czas poszerzenia własnego warsztatu o nowe narzędzia pracy trenera.

Podstawy coachingu w pracy trenera

Termin: 10-11 kwietnia 2021

Zagadnienia:Główne kompetencje coacha wg standardu  ICF, praca pytaniami, techniki pracy coachingowej w projektowaniu i  prowadzeniu warsztatów, standardy pracy coacha, podobieństwa i różnice w pracy trenera i coacha, wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy z grupą, trener w roli coacha w toku warsztatów, w pracy dodatkowej z uczestnikami

Poprowadzi : Elżbieta Zawodniak, kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

 

Opis Modułu

W pracy z grupami wykorzystujemy różne narzędzia i umiejętności. W omówieniach zadań, analizach, projektowaniu stosowania nabywanej wiedzy w przyszłości, w pracy z postawami uczestników, sytuacjach trudnych wykorzystywane są coraz częściej elementy coachingu. Uznajemy wartość posiadania umiejętności coacha, znajomość podstawowych założeń, technik i standardów coachingu. Na tym warsztacie omówione będą podstawy coachingu i jego zastosowanie w pracy trenera z grupą oraz w pracy z jednostką na tle grupy.

Warsztat sytuacji trudnych i pracy z oporem

Termin: 29-30 maja 2021

Zagadnienia: Zjawisko oporu: źródła, typy, objawy, narzędzia i sposoby radzenia sobie z oporem, sytuacje trudne, sposoby reagowania, interwencje trenerskie  wobec jednostek i całej grupy, rola, zadania, postawa trenera w sytuacjach trudnych, granice odpowiedzialności prowadzącego pracę z grupą w sytuacjach trudnych, uważność i świadomość siebie i procesu grupowego jako istotne czynniki radzenia sobie przez prowadzącego pracę grupy w sytuacjach trudnych, profilaktyka zakłóceń, projektowanie pracy grupowej jako sposób zapobiegania pojawianiu się zakłóceń, inteligencja emocjonalna trenera, wybrane elementy: podejścia pro wokatywnego F.Farellyego, podejścia do funkcjonowania grup A. Mindella, pracy z ciałem A.Lowena, poziomów świadomości D.Hawkinsa

Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin :20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

 

Opis Modulu

Sytuacje trudne zdarzają się w pracy trenerskiej. Warsztat pozwala przyjrzeć się sposobom radzenia sobie z trudnościami w pracy z grupą, uzyskać narzędzia, poszerzyć perspektywę myślenia o trudnościach w pracy z ludźmi, pogłębia wiedzę o zjawisku oporu i radzeniu sobie z nim. Ukazuje działania profilaktyczne, których podjęcie zapobiega powstawaniu sytuacji trudnych.

Warsztat projektowania szkoleń

Termin: 12-13 czerwca 2021

Zagadnienia:Elementy andragogiki, style uczenia się dorosłych, zasady efektywnego uczenia się dorosłych, cykl Kolba, etapy rozwoju kompetencji, wyznaczanie i opisywanie celów warsztatu, dobór narzędzi zależnie od celów warsztatu i możliwości grupy, instrukcje i omówienia, zarządzanie czasem szkolenia, projektowanie warsztatów edukacyjnych z uwzględnieniem procesu grupowego, korzystanie z metod a rozwój grupy, zadania projektanta szkoleń, warunki efektywności  warsztatu edukacyjnego, role i zadania trenera od projektu do realizacji warsztatu.

Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener 

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

 

Opis Modułu

Projekt szkolenia to klucz do jego powodzenia. Warsztat ten wspiera efektywne projektowanie szkoleń. Rozwija umiejętności dobierania treści i narzędzi do potrzeb, celów i możliwości grupy. Uczy jak dopasować projekt realizacyjny do trenera, odbiorców oraz innych okoliczności. Wyposaża w uniwersalny system działań przygotowujących do prowadzenia edukacyjnej pracy z grupą. Wskazuje, jak projektować warsztat, by rozwój grupy wspierał  realizację celów i przebieg warsztatu.

Trening kreatywności, trening improwizacji i spontaniczności

Termin: 18-19 września 2021

Zagadnienia:elementy treningu twórczości wg. E. Nęcki: abstrahowanie, dedukowanie, skojarzenia, indukcja, transformacja, metafora i analogia, myślenie twórcze w pracy trenera, warunki pracy twórczej, świadomość a kreatywność, emocje kreatywność, wykorzystanie narzędzi treningu twórczości w pracy trenera,

Improwizacja: filary improwizacji, propozycja, opowiadanie, świadomość, komunikacja, spontaniczność, działanie, zaufanie, budowanie platformy, postać i współpraca w grupie, elementy jogi śmiechu, flow, postawa „naTak i”, improwizacja w pracy trenera, wykorzystanie narzędzi Impro w pracy z grupami, znaczenie umiejętności improwizacji w pracy z grupą, Impro jako sposób opuszczania strefy komfortu, spontaniczność a kontakt trenera z grupą

Poprowadzi : Agata Brzóska, Kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj : Trening Stacjonarny – Warszawa

 

Opis Modułu

Doceniamy wartość swobody, lekkości, zabawy i humoru w pracy z grupą. Trening twórczości i spontaniczności pozwala na zdystansowanie się, odejście od rzeczowej powagi w stronę zabawnej abstrakcji. Uwalnia potencjał twórczego myślenia i swobodnego spontanicznego zachowania. Wyposaża w gotowe narzędzia do wykorzystania w pracy z grupą. Jest okazją do przekraczania granic własnego zachowania w obecności innych osób. Przygotowuje uczestników do twórczej pracy w dalszych warsztatach w projekcie.

Warsztat uważność w pracy z grupami

Termin: 16-17 października 2021

Zagadnienia: Techniki uważności i koncentracji, uważne bycie i kontakt ze sobą w życiu i pracy trenera, sposoby uspokajania umysłu, redukcji stresu i napięcia, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, zauważanie i radzenie sobie z emocjami, bycie „tu i teraz” ze świadomością tego, co dzieje się w naszych umysłach, emocjach, ciałach i otoczeniu (grupie). Kierunki wzmacniania uważności przez praktykę. Budowanie spokoju umysłu, rozluźnienie ciała, dostrzeganie i rozumienie uczuć, emocji i stanów, pogłębianie akceptacji tego, kim jesteśmy. Uważność a relacje, perspektywa współczucia, akceptacji, obecności w tym co jest. Ćwiczenia z zakresu praktyki formalnej (uspokajanie umysłu, praktyka z oddechem, skanowanie ciała), nieformalnej (praktyka w ruchu) oraz rozwijania życzliwości do siebie i innych. .

Poprowadzi : Emilia Ślimko, Kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj : Trening Stacjonarny – Warszawa

 

Opis Modułu

Uznajemy uważność jako kompetencję kluczową w zawodzie trenera. Zauważanie potrzeb, możliwości, ograniczeń, komunikatów, emocji, sygnałów ciała, związków i relacji ze światem, procesów grupowych, procesów jednostek i wreszcie siebie samego (trenera) widzimy jako źródło efektywności w pracy z człowiekiem, grupą, rozwoju własnego. Warsztat rozwija uważność w tych obszarach, wskazuje na podstawowe codzienne praktyki wspierające rozwijanie uważności, pomaga zrozumieć wewnętrzne procesy wspierające i utrudniające bycie uważnym, wskazuje praktyczne znaczenie uważności w pracy trenera.

Warsztat Eko

Termin: 20-21 listopada 2021

Zagadnienia:Koncepcja śladu ekologicznego, założenia ekopsychologii i filozofii głębokiej ekologii. Etyka środowiskowa jako przesłanka do podejmowania wyborów osobistych i zawodowych (w tym do decyzji w pracy z grupą). Ekologiczna jaźń. Prawa ekologiczne Barry Commonera jako fundament funkcjonowania w świecie. Podejście ekologiczne trenera do siebie. Podejście ekologiczne trenera do pracy z grupą: projektowanie i prowadzenie pracy, podejmowanie/zaniechanie interwencji, granice odpowiedzialności, perspektywa energii i możliwości grupy. Etyka w zawodzie trenera, profilaktyka wypalenia zawodowego.

Poprowadzi : Ryszard Kulik, kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

 

Opis Modułu

Znamy swoje możliwości, ilość energii, wiemy z doświadczenia ile jej mają uczestnicy szkoleń, rozumiemy uwarunkowania zawodu trenera i środowisk w jakich pracujemy. Warsztat wspiera umiejętność dokonywania wyboru optymalnych rozwiązań w projektowaniu pracy własnej i grupy. Stwarza możliwość uczenia się bilansowania energii własnej i grupy, stawiania granic i podejmowania optymalnych decyzji w warunkach dylematów, poszerza kontekst projektowania szkoleń o elementy głębokiej ekologii, etyki zawodowej i problemu wypalenia zawodowego.

Warsztat holistycznego podejścia do pracy z ludźmi

Termin: 18-19 grudnia 2021

Zagadnienia: Integralna wizja trenera. Poziomy świadomości Hawkinsa i odpowiadające im strategie pracy z grupą, jednostką i sobą samym. Proces rozwoju jako zjawisko wielopoziomowe i uniwersalne. Wybrane zagadnienia paradygmatu kwantowego: jednolite pole, teoria ról, wielki umysł, materia a energia, myślenie, emocje, poziom świadomości a sprawczość, świadomość, intencja, zamiar, śnienie i wspólnota jako źródło energii, twórcze podejście do procesów prowadzącego i grupy. (w oparciu o prace, C.G. Junga, A.Mindella, D.Hawkinsa A.Goswamiego)

Poprowadzi : Bartosz Płazak

Ilość godzin : 20

Rodzaj : Warsztat Stacjonarny – Warszawa

 

Opis Modułu

Świadomie dbamy o siebie, ludzi wokół nas i Ziemię. Warsztat wspiera uzyskanie szerszej perspektywy myślenia o pracy trenera, pracy z ludźmi i o własnej pracy rozwojowej. W toku tego warsztatu odniesiemy się do starożytnych tradycji i nowoczesnych naukowych poglądów by pokazać spektrum świadomości w którym może się poruszać osoba pracująca z ludźmi jak i spektrum możliwości jakie można wybrać pracując ze sobą i z ludźmi.

Warsztat pracy z Klientem, pozyskiwania grup, budowania własnej markina rynku

Termin: 15-16 stycznia 2022

Zagadnienia: Pozyskiwanie uczestników warsztatów, szkoleń i projektów rozwojowych; dobór metod docierania z informacją zależnie od charakterystyki odbiorców. Proces sprzedaży: poszukiwanie klientów, budowanie wiarygodności, analiza konkurencji i analiza czynników kluczowych dla odbiorców, budowanie świadomości oferty i nawiązywanie relacji, przygotowywanie ofert wydarzeń rozwojowych i szkoleń, realizacja spotkań z klientami, samplingi, warsztaty pokazowe, webinary, negocjacje warunków realizacji projektów i współpracy, przygotowanie, organizacja i realizacja procesów rozwojowych dla klientów biznesowych, zawieranie umów.

Poprowadzi : Agnieszka Brongiel, kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj : Trening stacjonarny – Warszawa

 

Opis Modułu

Jako trenerzy pracujemy z różnymi klientami. Pracujemy z biznesem, administracją, uczelniami, NGO, z grupami zwolnego naboru, w projektach unijnych. Warsztat ten wspiera budowanie kontaktów i rozwijanie relacji z sponsorami i zleceniodawcami szkoleń. Rozwija umiejętność planowania, komunikowania, ofertowania, negocjowania, projektowania działań rozwojowych i szkoleń dla różnych klientów. Ułatwia uchwycenie specyfiki współpracy trenera z środowiskiem klienta oraz dokonanie wyboru i wyceny wariantu współpracy.

Warsztat superwizyjny 

Termin: 12-13 lutego 2022

Zagadnienia: prowadzenie przez uczestników Holistycznej Szkoły Trenerów fragmentu pracy z grupą w oparciu o autorskie projekty, informacja zwrotna od trenerów dla prowadzących (aspekty informacji zwrotnej: praca z grupą, komunikacja, dobór narzędzi, reagowanie na zakłócenia, zasoby prowadzącego).

Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj : Warsztat Stacjonarny – Warszawa

 

Opis Modułu

Stosujemy Superwizję jako dobrą praktykę w zawodzie trenera. Warsztat ten obejmuje prezentację wyników indywidualnych zadań rozwojowych uczestników. Każdy z biorących udział w projekcie przeprowadzi prezentację fragmentu swojego autorskiego warsztatu pod superwizją trenera prowadzącego i otrzyma informację zwrotną bezpośrednio po pracy na żywo, na warsztacie. Po superwizji uczestnicy otrzymają recenzje do swoich projektów.

Trening zamykający pracę grupy. Analiza i projektowanie wykorzystania zasobów w przyszłości

Termin: 25-27 marca 2022

Zagadnienia: moje zasoby, moje potrzeby, moja wizja przyszłości, cele i środki do ich realizacji.

Trening oparty o model poziomów logicznych Diltsa, prowadzony będzie z użyciem narzędzi coachingowych, zawiera podsumowujące informacje zwrotne, elementy praktyki uważności, pracy z przyrodą i inicjacje do kolejnych etapów życia i pracy zawodowej.

Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin : 30

Rodzaj : trening wyjazdowy – Gajrowskie (Mazury)

 

Opis Modułu

Dostrzegamy jakimi zasobami dysponujemy i planujemy jak z nich korzystać. Dbamy o podsumowywanie pracy grup. Trening daje uczestnikom możliwość zebrania i analizy posiadanych zasobów, zaobserwowania zmian jakie zaszły w trakcie projektu oraz zaplanowania działań dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów w przyszłości. Trening zrealizujemy z użyciem narzędzi coachingowych. Częściowo trening

Szkoła Trenerów - Program

Zapisy

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach  Holistycznej Szkoły Trenerów zapraszamy do rozmowy wstępnej. Możemy ją zrealizować spotykając się, telefonicznie bądź za pomocą Skype. 
Jeśli nie odpowiada Ci termin poniżej, zapisz się do Newslettera, w którym informujemy o zbliżających się edycjach
Skontaktuj się z nami

Osoby zdecydowane na udział – prosimy o uzupełnienie formularzu zapisu.

Pobierz pełen tekst oferty: Pobierz PDF

Inwestycja

Inwestycja w ten projekt to 6900 zł
Istnieje możliwość płatności w ratach.

W razie potrzeby zapraszamy do indywidualnych ustaleń.