Szkoła Trenerów Warszawa

Holistyczna Szkoła Trenerów

Program XIV edycji Warszawa

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjno-rozwojowym Holistyczna Szkoła Trenerów. Udział w Holistycznej Szkole Trenerów to możliwość rozwoju osobistego i sprawdzone, solidne przygotowanie merytoryczne do pracy z grupami. Holistyczna oznacza dla nas pełna, cała, wieloaspektowa, wszechstronna. Biorąc udział w naszym projekcie zrozumiesz procesy, z którymi będziesz pracować, uzyskasz sprawdzone narzędzia, poznasz teorie wspierające pracę trenera, weźmiesz udział w treningach, które pomogą Ci wypracować własny styl pracy, przyjąć optymalny kierunek w przyszłości i zainicjować zmiany tak, by zrealizować postawione sobie cele. Zetkniesz się ze sobą i ze światem który Cię otacza w nowy sposób. Zobaczysz więcej możliwości dla siebie. Holistyczna Szkoła Trenerów powstała w oparciu o nasze ponad piętnastoletnie doświadczenia i obserwacje zebrane w trakcie prowadzenia grup. Zawiera najlepsze praktyki trenerskie. Jest obszerna, prawdopodobnie najobszerniejsza na rynku w chwili obecnej. Podejście holistyczne przejawia się w niej na polu merytorycznym i metodologicznym. Szkoła obejmuje warsztaty edukacyjne, które jako trenerzy uznajemy za konieczne by wykonywać ten zawód i treningi wspierające rozwój osobisty i rozwój świadomości. Warsztaty wyposażają uczestników w konkretne umiejętności oparte na uznanych modelach teoretycznych. Treningi ukierunkowują na głębokie pojmowanie roli i misji trenera, tak by świadomie obserwowali i wpływali na świat, budowali go dla siebie i następnych pokoleń. Dostosowaliśmy program Szkoły do wymogów związanych z uzyskaniem rekomendacji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Umieściliśmy w programie zagadnienia specyficzne dla pracy z grupami rozwojowymi i biznesowymi oraz przestrzeń do refleksji. Metodologia stosowana w projekcie obejmuje znane i autorskie, tradycyjne i nowoczesne metody pracy z grupą, narzędzia coachingowe i sposoby zaczerpnięte ze ścieżek rozwoju duchowego. Do uczenia zawodu trenera podchodzimy bez kompromisów. Nasz certyfikat potwierdza wykonanie znacznej pracy własnej i posiadanie kompetencji. Holistyczna Szkoła Trenerów to umiejętność pracy z każdą grupą, bogactwo wglądu w siebie i szeroka perspektywa przyszłości.

Szczegółowy program Holistycznej Szkoły Trenerów XIV edycji w Warszawie i terminy modułów

Realizacja programu bazować będzie na treningu i warsztacie i superwizji grupowej. Treningi otwierający i zamykający Szkołę będą prowadzone na sesjach wyjazdowych, trening technik outdoor będzie prowadzony w plenerze. Część zajęć będzie prowadzona przez pary trenerów. W zajęciach mogą brać udział kotrenerzy. Zarys zagadnień merytorycznych programów i informacje o prowadzących zamieszczamy poniżej.

 

Metodologia zajęć

W Holistycznej Szkole Trenerów stawiamy na naukę przez doświadczenie. Wszystkie zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi. Sesje wykładowe będą ograniczone do niezbędnego minimum. Większość warsztatów będzie zawierała znaczne części przeznaczone na praktykowanie pracy trenera z grupą przez uczestników, po takich sesjach będzie czas na uzyskanie informacji zwrotnej przez pracujacych. Każdy warsztat będzie oparty o cykl Kolba, zasady pracy z małymi grupami Levina. Czas pracy będzie podzielony w proporcjach 70% doświadczenie, 20% refleksja i 10% wiedza. Trening interpersonalny będzie realizowany w całości na procesie. Trening zamykający szkołę będzie okazją do pracy narzędziami coachingowymi. W treningu zamykającym oraz warsztatach Eko i Holistycznym pojawią się struktury pracy zaczerpnięte z warsztatów rozwoju duchowego.

Moduły

Trening interpersonalny

Termin: 14 kwietnia 2021r – 18 kwietnia 2021r

Zagadnienia: komunikacja interpersonalna (komunikat ja, wyrażanie emocji, informacja zwrotna),radzenie sobie w sytuacji konfliktu wewnętrznego i konfliktu w grupie, zaufanie w relacjach interpersonalnych w grupie, otwartość i budowanie relacji, emocje i ich rola w kształtowaniu dojrzałych relacji, granica psychologiczna, jako warunek dojrzałych relacji, ambiwalencja w kontaktach z innymi ludźmi, budowanie grupy, przeżycie doświadczenia procesu grupowego.

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin: 50

Rodzaj: Trening Wyjazd Gajrowskie (Mazury)

Opis Modułu

Uważamy, iż świadomość procesu grupowego jest w pracy trenera kluczowa. Udział w treningu umożliwi uczestnikom Szkoły doświadczenie procesu grupowego na sobie samych, rozwijanie umiejętności komunikowania się i budowania relacji, rozpoznawania i komunikowania emocji, dawanie i uzyskanie informacji zwrotnej, poznanie się i integrację grupy, przygotowanie się do dalszej intensywnej pracy w projekcie.

Warsztat procesu grupowego i teorii rozwoju grup

Termin: 22 – 23 maja 2021r

Zagadnienia: model procesu grupowego, fazy procesu grupowego, cele jednostek, cele grupy, role grupowe, normy grupowe, przywództwo, konflikt w grupie, jednostka w grupie, rola i zadania trenera w procesie rozwoju grupy, znaczenie rozpoznawania zjawisk procesu grupowego w pracy trenera, odniesienie stylów pracy trenera i doboru metod do procesu grupowego modele pracy z małymi grupami, pole grupy.

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu

Wiemy, że doświadczenie treningu interpersonalnego wymaga odniesienia się do teorii. Udział w tym warsztacie pomaga uzyskać głębsze rozumienie procesu grupowego, jego znaczenia w prowadzeniu pracy grupy, umożliwi też dokonanie wglądu we własne funkcjonowanie w grupie, poszerzy wiedzę o teoriach funkcjonowania grup. Tezy tego warsztatu stanowią punkt wyjścia do większości kolejnych warsztatów w Szkole.

Warsztat komunikacji i asertywności

Termin: 19 – 20 czerwca 2021r

Zagadnienia:

komunikacja-centrum kontaktu z grupą, narzędzia komunikacji trenerskiej (komunikat ja, pytania, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie emocji i uczuć, wiązanie, poszukiwanie informacji, inicjowanie komunikacji, modelowanie komunikacji, komunikowanie emocji, potrzeb, obserwacji i refleksji, instruowanie), indywidualny styl komunikacji i jego znaczenie w pracy trenera, asertywność jako postawa i umiejętność, techniki komunikacji umiejętność, techniki komunikacji asertywnej w pracy z grupą, model komunikacji Von Thuna, projektowanie i prowadzenie dyskusji, komunikacja w grach, zabawach, instruktaż, moderacja i facylitacja pracy grupy, komunikacja w fazach procesu grupowego, dyrektywność
i partnerstwo.

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: trening stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu

Praca trenera to w wielkim stopniu komunikacja i budowanie relacji. Wiemy jak wielkie znaczenie ma efektywna komunikacja dla efektywnej pracy z ludźmi. Warsztat ten to możliwość doświadczania i trenowania umiejętności komunikacyjnych w pracy z grupą, uzupełnienia narzędzi i pogłębienia świadomości własnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej trenera, uchwycenia tego, co dla uczestników jest obszarze komunikacji elementem do dopracowania i tego stanowi mocną stronę.

Warsztat narzędzi trenerskich

Termin: 11-12 września 2021r

Zagadnienia:

narzędzia aktywizujące i tradycyjne, praca w podgrupach i plenum, burza mózgów, dyskusja zogniskowana, moderowana, akwarium, debata oksfordzka, narzędzia pracy z energią grupy, gry i psychozabawy, praca z metaforą, praca z tekstem, testy psychologiczne, praca własna, film, elementy arteterapii i inne. Funkcje narzędzi. Wykorzystanie narzędzi dla wspierania rozwoju grupy, używanie technik dla wzmocnienia przekazu i ułatwienia rozwoju uczestników, świadome dostosowywanie technik do możliwości i potrzeb grupy oraz celów szkolenia, uważność w doborze i realizacji technik a powodzenie w osiąganiu celów rozwojowych przez uczestników warsztatu, elastyczność doboru narzędzi, narzędzia a własny styl pracy trenera.

Poprowadzi: Agnieszka Brongiel, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu

Każda treść może być przekazana na wiele sposobów a trenerzy opierają na narzędziach i metodyce swój indywidualny styl pracy. Warsztat ten to okazja do pogłębienia wiedzy w zakresie projektowania autorskich narzędzi, uzyskania umiejętności dobierania i stosowania narzędzi zgodnie z ich funkcjami, celami warsztatu, możliwościami grupy. To czas poszerzenia własnego warsztatu o nowe narzędzia pracy trenera.

Warsztat radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy z oporem

Termin: 2-3 października 2021r

Zagadnienia:

Zjawisko oporu: źródła, typy, objawy, narzędzia i sposoby radzenia sobie z oporem, sytuacje trudne, sposoby reagowania, interwencje trenerskie wobec jednostek i całej grupy, rola, zadania, postawa trenera w sytuacjach trudnych, granice odpowiedzialności prowadzącego pracę z grupą w sytuacjach trudnych, uważność i świadomość siebie i procesu grupowego jako istotne czynniki radzenia sobie przez prowadzącego pracę grupy w sytuacjach trudnych, profilaktyka zakłóceń, projektowanie pracy grupowej jako sposób zapobiegania pojawianiu się zakłóceń, inteligencja emocjonalna trenera, wybrane elementy: podejścia prowokatywnego F.Farellyego, podejścia do funkcjonowania grup A. Mindella, pracy z ciałem A.Lowena, poziomów świadomości D.Hawkinsa.

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener 

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu

Sytuacje trudne zdarzają się w pracy trenerskiej. Mamy takie doświadczenia. Warsztat pozwala przyjrzeć się przydatnym umiejętnościom radzenia sobie z trudnościami w pracy z grupą, uzyskać narzędzia, poszerzyć perspektywę myślenia o trudnościach w pracy trenera, pogłębia wiedzę o zjawisku oporu i radzeniu sobie z nim. Zawiera spektrum działań, których podjęcie zapobiega powstawania sytuacji trudnych.

Podstawy coachingu. Zastosowanie coachingu w prowadzeniu grup.

Termin: 23-24 października 2021r

Zagadnienia:

Główne kompetencje coacha wg standardu ICF, praca pytaniami, techniki pracy coachingowej w projektowaniu i prowadzeniu warsztatów, standardy pracy coacha, podobieństwa i różnice w pracy trenera i coacha, wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy z grupą, trener w roli coacha w toku warsztatów, w pracy dodatkowej z uczestnikami.

Poprowadzi: Elżbieta Zawodniak, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu

W pracy z grupami wykorzystujemy różne narzędzia i umiejętności. W omówieniach zadań, analizach, projektowaniu korzystania nabywanej wiedzy w przyszłości wykorzystywane są coraz częściej elementy coachingu. Na tym warsztacie omówione będą podstawy coachingu wg standardów ICF, kluczowe kompetencje, przykładowe narzędzia oraz zastosowanie coachingu w pracy trenera z grupą oraz w pracy z jednostką na tle grupy.

Warsztat projektowania szkoleń

Termin: 20-21 listopada 2021r

Zagadnienia:

Elementy andragogiki, style uczenia się dorosłych, zasady efektywnego uczenia się dorosłych, cykl Kolba, etapy rozwoju kompetencji, wyznaczanie i opisywanie celów warsztatu, dobór narzędzi zależnie od celów warsztatu i możliwości grupy, instrukcje i omówienia, zarządzanie czasem szkolenia, projektowanie warsztatów edukacyjnych z uwzględnieniem procesu grupowego, korzystanie z metod a rozwój grupy, zadania projektanta szkoleń, warunki efektywności warsztatu edukacyjnego, role i zadania trenera od projektu do realizacji warsztatu.

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu

Projekt szkolenia to klucz do jego powodzenia. Warsztat ten wspiera efektywne projektowanie szkoleń. Rozwija umiejętności dobierania treści i narzędzi do potrzeb, celów i możliwości grupy. Uczy jak dopasować projekt realizacyjny do trenera, odbiorców oraz innych okoliczności. Wyposaża w uniwersalny system działań przygotowujących do prowadzenia edukacyjnej pracy z grupą. Wskazuje, jak projektować warsztat, by rozwój grupy wspierał realizację celów i przebieg warsztatu.

Warsztat uważność w pracy z grupami

Termin: 11-12 grudnia 2021r

Zagadnienia:

Techniki uważności i koncentracji, uważne bycie i kontakt ze sobą w życiu i pracy trenera, sposoby uspokajania umysłu, redukcji stresu i napięcia, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, zauważanie i radzenie sobie z emocjami, bycie „tu i teraz” ze świadomością tego, co dzieje się w naszych umysłach, emocjach, ciałach i otoczeniu (grupie). Kierunki wzmacniania uważności przez praktykę. Budowanie spokoju umysłu, rozluźnienie ciała, dostrzeganie i rozumienie uczuć, emocji i stanów, pogłębianie akceptacji tego, kim jesteśmy. Uważność a relacje, perspektywa współczucia, akceptacji, obecności w tym co jest. Ćwiczenia z zakresu praktyki formalnej (uspokajanie umysłu, praktyka z oddechem, skanowanie ciała), nieformalnej (praktyka w ruchu) oraz rozwijania życzliwości do siebie i innych.

Poprowadzi: Emilia Ślimko, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu

W codzienności nasza uwaga zajmuje się najczęściej wycinkiem rzeczywistości. Zauważamy to co najbliżej nas, zadania, problemy, ludzi z obszaru „ważne i pilne”. Warsztat ten rozwija przytomną obserwacją tego, co człowiek widzi, słyszy, czuje i myśli w chwili obecnej. Tego co dzieje się w nas trenerach i tego, co na zewnątrz, u uczestników, w otoczeniu, w toku warsztatów. Pozwala to na „odklejenie” się od wyobrażeń, oczyszczenie umysłu, powrót do własnej MOCY. Jest czasem osadzenia się w sobie, w chwili obecnej, w prawdzie rzeczywistości, z której u praktykującej „życie” osoby wypływa potencjał możliwości.

Trening kreatywności, trening improwizacji i spontaniczności

Termin: 8-9 stycznia 2022r

Zagadnienia:

Kreatywność: elementy treningu twórczości wg. E. Nęcki: abstrahowanie, dedukowanie, skojarzenia, indukcja, transformacja, metafora i analogia, myślenie twórcze w pracy trenera, warunki pracy twórczej, świadomość a kreatywność, emocje kreatywność, wykorzystanie narzędzi treningu twórczości w pracy trenera,

Improwizacja: filary improwizacji, propozycja, opowiadanie, świadomość, komunikacja, spontaniczność, działanie, zaufanie, budowanie platformy, postać i współpraca w grupie, elementy jogi śmiechu, flow, postawa „naTak i”, improwizacja w pracy trenera, wykorzystanie narzędzi Impro w pracy z grupami, znaczenie umiejętności improwizacji w pracy z grupą, Impro jako sposób opuszczania strefy komfortu, spontaniczność a kontakt trenera z grupą.

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu

Doceniamy wartość swobody, lekkości, zabawy i humoru w pracy z grupą. Trening twórczości i spontaniczności pozwala na zdystansowanie się, odejście od rzeczowej powagi w stronę zabawnej abstrakcji. Uwalnia potencjał twórczego myślenia i swobodnego spontanicznego zachowania. Wyposaża w gotowe narzędzia do wykorzystania w pracy z grupą. Jest okazją do przekraczania granic własnego zachowania w obecności innych osób. Przygotowuje uczestników do twórczej pracy w dalszych warsztatach w projekcie.

Warsztat Eko

 

Termin: 5-6 lutego 2022

Zagadnienia:

Koncepcja śladu ekologicznego, założenia ekopsychologii i filozofii głębokiej ekologii. Etyka środowiskowa jako przesłanka do podejmowania wyborów osobistych i zawodowych (w tym do decyzji w pracy z grupą). Ekologiczna jaźń. Prawa ekologiczne Barry Commonera jako fundament funkcjonowania w świecie. Podejście ekologiczne trenera do siebie. Podejście ekologiczne trenera do pracy z grupą: projektowanie i prowadzenie pracy, podejmowanie/zaniechanie interwencji, granice odpowiedzialności, perspektywa energii i możliwości grupy. Etyka w zawodzie trenera, profilaktyka wypalenia zawodowego.

Poprowadzi: Ryszard Kulik, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu

Znamy swoje możliwości, ilość energii, wiemy z doświadczenia ile jej mają uczestnicy szkoleń, rozumiemy uwarunkowania zawodu trenera i środowisk w jakich pracujemy. Warsztat wspiera umiejętność dokonywania wyboru optymalnych rozwiązań w projektowaniu pracy własnej i grupy. Stwarza możliwość uczenia się bilansowania energii własnej i grupy, stawiania granic i podejmowania optymalnych decyzji w warunkach dylematów, poszerza kontekst projektowania szkoleń o elementy głębokiej ekologii, etyki zawodowej i problemu wypalenia zawodowego.

Warsztat holistycznego podejścia do pracy z ludźmi

Termin: 26-27 luty 2022r

Zagadnienia: Integralna wizja trenera. Poziomy świadomości Hawkinsa i odpowiadające im strategie pracy z grupą, jednostką i sobą samym. Proces rozwoju jako zjawisko wielopoziomowe i uniwersalne. Wybrane zagadnienia paradygmatu kwantowego: jednolite pole, teoria ról, wielki umysł, materia a energia, myślenie, emocje, poziom świadomości a sprawczość, świadomość, intencja, zamiar, śnienie i wspólnota jako źródło energii, twórcze podejście do procesów prowadzącego i grupy. Elementy taoizmu: Wu wei, Yu Wei, Pu, przenikanie elementów Yin i Yang. Elementy szamanizmu: wrogowie człowieka wiedzy, nagual i tonal, ziele i dymek, sprzymierzeńcy, (w oparciu o prace, C.G. Junga, A.Mindella, D.Hawkinsa, A.Goswamiego)

Poprowadzi: Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu

Świadomie dbamy o siebie, ludzi wokół nas i Ziemię. Warsztat wspiera uzyskanie szerszej perspektywy myślenia o, pracy z ludźmi i o własnej pracy rozwojowej. W toku tego warsztatu odniesiemy się do starożytnych tradycji i nowoczesnych naukowych poglądów by pokazać spektrum świadomości w którym może się poruszać osoba pracująca z ludźmi jak i spektrum możliwości jakie można wybrać pracując ze sobą i z ludźmi.

Warsztat pracy z Klientem, pozyskiwania grup, budowania własnej marki na rynku

Termin: 19-20 marzec 2022r

Zagadnienia:

Pozyskiwanie uczestników warsztatów, szkoleń i projektów rozwojowych; dobór metod docierania z informacją zależnie od charakterystyki odbiorców. Proces sprzedaży: poszukiwanie klientów, budowanie wiarygodności, analiza konkurencji i analiza czynników kluczowych dla odbiorców, budowanie świadomości oferty i nawiązywanie relacji, przygotowywanie ofert wydarzeń rozwojowych i szkoleń, realizacja spotkań z klientami, samplingi, warsztaty pokazowe, webinary, negocjacje warunków realizacji projektów i współpracy, przygotowanie, organizacja i realizacja procesów rozwojowych dla klientów biznesowych, zawieranie umów.

Poprowadzi: Agnieszka Brongiel, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Opis Modułu

Jako trenerzy pracujemy z różnymi klientami. Pracujemy z biznesem, administracją, uczelniami, NGO, z grupami z wolnego naboru, w projektach unijnych. Warsztat ten wspiera budowanie kontaktów i rozwijanie relacji z sponsorami i zleceniodawcami szkoleń. Rozwija umiejętność planowania, komunikowania, ofertowania, negocjowania, projektowania działań rozwojowych i szkoleń dla różnych klientów. Ułatwia uchwycenie specyfiki współpracy trenera z środowiskiem klienta oraz dokonanie wyboru i wyceny wariantu współpracy.

Warsztat superwizyjny 

Termin: 22-24 kwiecień 2022r

Zagadnienia: Prowadzenie przez uczestników Holistycznej Szkoły Trenerów fragmentu pracy z grupą w oparciu o autorskie projekty, informacja zwrotna od trenerów dla prowadzących w aspektach: pracy z grupą, komunikacji, narzędzi, reagowanie na zakłócenia, zasobów prowadzącego.

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin: 20

Rodzaj: Warsztat Stacjonarny Warszawa

Opis Modułu

Stosujemy Superwizję jako dobrą praktykę w zawodzie trenera. Warsztat ten obejmuje prezentację wyników indywidualnych zadań rozwojowych uczestników. Każdy z biorących udział w projekcie przeprowadzi prezentację fragmentu swojego autorskiego warsztatu pod superwizją trenera prowadzącego i otrzyma informację zwrotną bezpośrednio po pracy na żywo, na warsztacie. Po superwizji uczestnicy otrzymają recenzje do swoich projektów.

Trening zamykający pracę grupy. Analiza i projektowanie wykorzystania zasobów w przyszłości.

Analiza i projektowanie wykorzystania zasobów w przyszłości. 

Termin: 20-22 maj 2022r

Zagadnienia: moje zasoby, moje potrzeby, moja wizja przyszłości, cele i środki do ich realizacji. Trening oparty o model poziomów logicznych Diltsa, prowadzony będzie z użyciem narzędzi coachingowych, zawiera podsumowujące informacje zwrotne, elementy praktyki uważności, pracy z przyrodą i inicjacje do kolejnych etapów życia i pracy zawodowej.

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin: 30

Rodzaj: Trening Wyjazd Gajrowskie Mazury

Opis Modułu

Dostrzegamy jakimi zasobami dysponujemy i planujemy jak z nich korzystać. Dbamy o podsumowywanie pracy grup. Trening daje uczestnikom możliwość zebrania i analizy posiadanych zasobów, zaobserwowania zmian jakie zaszły w trakcie projektu oraz zaplanowania działań dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów w przyszłości. Trening zrealizujemy z użyciem narzędzi coachingowych. Częściowo trening odbędzie się w plenerze i nastawiony będzie na pogłębianie samoświadomości przez kontakt z przyrodą.

Holistyczna Szkoła Trenerów. Dla kogo?

Zapraszamy tych, którzy chcą się rozwijać i pracować z grupami. Projekt jest kierowany do osób chcących poszerzać swoją perspektywę zawodową i osobistą w wielu wymiarach i są gotowi na wyjście poza kanon szkoleń trenerskich. Zapraszamy osoby, które myślą o pracy z grupami jako swoim celu zawodowym, osoby rozpoczynające pracę trenerską, coachów chcących wzbogacić swój warsztat o kompetencje pracy z grupą, nauczycieli, liderów zespołów, absolwentów studiów, osoby poszukujące ścieżki rozwoju. Zapraszamy tych, którym po prostu zdarza się pracować z grupami, przekazywać wiedzę, informacje, zaciekawionych pracą trenera. Zapraszamy trenerów, którzy chcą poszerzyć swoją dotychczasową perspektywę rozumienia siebie i pracy z grupą. Zapraszamy więc każdego kto jest nastawiony na czynną pracę rozwojową, praktykę i poznawanie siebie w kontekście celu edukacyjnego jakim jest zdobycie zawodu trenera.

Cele Holistycznej Szkoły Trenerów

Celem udziału w projekcie jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy przydatnej w zawodzie trenera, rozwijanie umiejętności pracy z grupą i kształtowanie świadomości wspierającej uprawianie zawodu trenera, rozwój osobisty i zawodowy uczestnika w poszerzonej holistycznej perspektywie.

Rezultaty Holistycznej Szkoły Trenerów

Rezultatem ukończenia Holistycznej Szkoły Trenerów jest posiadanie kompetencji do pracy w zawodzie trenera oraz pogłębione rozumienie siebie w szerokiej holistycznej perspektywie kontaktu z innymi ludźmi i ze światem. Kończąc Holistyczną Szkołę Trenerów będziesz posiadać narzędzia i systemy działania pozwalające samodzielnie działać i poruszać się na rynku projektów rozwojowych. Jednocześnie uzyskasz głębokie rozumieniu ról trenera i sensu działania na rzecz siebie, innych i świata w przyszłości w holistycznej perspektywie. Rezultatem udziału w Holistycznej Szkole Trenerów jest więc Twoja gotowość do świadomego, wybierania, tworzenia i realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych i rozwojowych. Certyfikat ukończenia Szkoły umożliwi Ci ubieganie się o rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Co nas wyróżnia?

1. Doświadczona, zróżnicowana kadra prowadząca warsztaty, treningi i superwizje

2. Holistyczne ujęcie zawodu trenera widoczne w zagadnieniach programu projektu

3. Holistyczne podejście do realizacji Szkoły uwidocznione w metodologii której używamy i uczymy

4. Intensywność i głębokość pracy czas trwania szkoły (330h dydaktycznych)

5. Prowadzenie zajęć przez pary trenerskie

6. Zadania domowe łączące poszczególne moduły, wspierające wdrożenie umiejętności w życie

7. Noclegi na sesjach wyjazdowych w cenie

8. Stosunek jakości projektu do jego ceny.

 

Udział w projekcie, rozmowa wstępna, zgłoszenie udziału w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w Holistycznej Szkole Trenerów zapraszamy do rozmowy wstępnej. Możemy ją zrealizować spotykając się, telefonicznie bądź za pomocą Skype (po wcześniejszym ustaleniu terminu). Rozmowa zajmie nam od 15 do 30 min. (skype: bartosz plazak), lub tel: 502351161.

Warunki ukończenia Szkoły i uzyskania certyfikatu

1. Udział w zajęciach obowiązkowych: trening interpersonalny, warsztat omówienia procesu, warsztat superwizyjny i warsztat podsumowujący,

2. Nie więcej niż 4 dni opuszczonych zajęć,

3. Realizacja grupowego zadania zaliczeniowego przed warsztatem superwizyjnym,

4. Wpłata całej kwoty inwestycji w umówionym terminie.

 

Informacje organizacyjne

Grupa

Wielkość grupy od 12 do 15 osób.

Miejsca realizacji zajęć

Warsztaty stacjonarne będą prowadzone w centrum Warszawy. Treningi wyjazdowe odbędą się w pięknie położonym i przystosowanych do pracy grupy ośrodku prywatnym: w domu ze słomy i gliny w puszczy Boreckiej na Mazurach. Noclegi na treningach wyjazdowych w cenie Szkoły.

Więcej informacji o Szkole i możliwości kontaktu na sali szkoleniowej:

Płatność, zaliczki, raty:

Inwestycja w udział w Holistycznej Szkole Trenerów to 6800zł.

Istnieje możliwość płatności w ratach. W razie takiej potrzeby zapraszamy do indywidualnych ustaleń.

Nr konta:

46203000451110000003869480 Bank gospodarki Żywnościowej w Katowicach

Dane do przelewu:

Fundacja Rozwiń Skrzydła Grażyńskiego 7a/19, 40-126 Katowice, Regon: 243630247, NIP: 6342831150

Zapisy do udziału w projekcie:

1. Złożenie formularza zgłoszenia udziału w projekcie przez stronę www.hst.edu.pl, po otrzymaniu zgłoszenia będziemy się kontaktować by potwierdzić przyjęcie zgłoszenia, złożenie zapisu powoduje wstępną rezerwację miejsca w HST.

2. Przesłanie zaliczki w kwocie 500zł. (powoduje ostateczne przyjęcie zapisu i wpisanie osoby zgłaszającej się na stałą listę uczestników).

3. W razie rezygnacji na mniej niż miesiąc przed rozpoczęciem projektu zaliczka zwracana będzie tylko w wypadku skutecznego zaproszenia na swoje miejsce innego uczestnika.

4. O zapisie decyduje kolejność wpłat zaliczki.

5. W razie zebrania formularzy (zapisów) w liczbie odpowiadającej maksymalnej wielkości grupy dalsze zapisy będą przyjmowane na listę rezerwową (poinformujemy o tym drogą elektroniczną).

6. Informacje, pytania: 502351161 Bartosz Płazak.

Zapraszamy

Zespół Holistycznej Szkoły Trenerów

Jeśli nie odpowiada Ci termin poniżej, zapisz się do Newslettera, w którym informujemy o zbliżających się edycjach

Osoby zdecydowane na udział – prosimy o uzupełnienie formularzu zapisu.

Pobierz pełen tekst oferty: Pobierz PDF