KONTAKT

Adres:
Gajrowskie 12a
11-510 Wydminy

Bartosz Płazak tel. 502 351 161

Obserwuj nas

Szkoła Trenerów Warszawa
program

Program Holistycznej Szkoły Trenerów opiera się na 3 filarach: rozumienie i kontrola procesu grupowego,  projektowanie i dobór narzędzi do realizacji celów warsztatu, rozumienie roli i zadań trenera w pogłębionym holistycznym ujęciu zawodu.

Program jest realizowany w 14 zjazdach (2 treningi wyjazdowe i 12 warsztatów stacjonarnych), bazuje na trzech metodach pracy: treningu, warsztacie i superwizji grupowej, odwołuje się do założeń pracy z grupą formułowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przygotowuje do uzyskania rekomendacji trenera warsztatu PTP.

Zawartość modułów i dobór technik pracy realizują ideę włączenia holistycznego podejścia do: zawodu trenera, osoby trenera, odbiorców szkoleń i otoczenia (świata), teraźniejszości i przyszłości.

Zjazd 1

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

Zjazd 10

Zjazd 11

Zjazd 12

Zjazd 13

Zjazd 14

Trening interpersonalny

Termin: 23-27 listopada 2022r

Zagadnienia: komunikacja interpersonalna (komunikat ja, wyrażanie emocji, informacja zwrotna), radzenie sobie w sytuacji konfliktu wewnętrznego i konfliktu w grupie, zaufanie w relacjach interpersonalnych w grupie, otwartość i budowanie relacji, emocje i ich rola w kształtowaniu dojrzałych relacji, granica psychologiczna, jako warunek dojrzałych relacji, ambiwalencja w kontaktach z innymi ludźmi, budowanie grupy, przeżycie doświadczenia procesu grupowego

Poprowadzi : Bartosz Płazak, Hanna Jurczak, kotrener

Ilość godzin : 50

Rodzaj :Trening Wyjazd Gajrowskie (Mazury)

Warsztat procesu grupowego i teorii rozwoju grup

Termin: 21-22 stycznia 2023r

Zagadnienia: model procesu grupowego, fazy procesu grupowego, cele jednostek, cele grupy, role grupowe, normy grupowe, przywództwo, konflikt w grupie, jednostka w grupie, rola i zadania trenera w procesie rozwoju grupy, znaczenie rozpoznawania zjawisk procesu grupowego w pracy trenera, odniesienie stylów pracy trenera i doboru metod do procesu grupowego modele pracy z małymi grupami, pole grupy.

Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat komunikacji i asertywności

Termin: 25-26 luty 2023r

Zagadnienia:
komunikacja-centrum kontaktu z grupą, narzędzia komunikacji trenerskiej (komunikat ja, pytania, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie emocji i uczuć, wiązanie, poszukiwanie informacji, inicjowanie komunikacji, modelowanie komunikacji, komunikowanie emocji, potrzeb, obserwacji i refleksji,  instruowanie), indywidualny styl komunikacji i jego znaczenie w pracy trenera, asertywność jako postawa i umiejętność, techniki komunikacji asertywnej w pracy z grupą, model komunikacji Von Thuna, projektowanie i prowadzenie dyskusji, komunikacja w grach, zabawach, instruktaż, moderacja i facylitacja pracy grupy, komunikacja w fazach procesu grupowego, dyrektywność i partnerstwo.

Poprowadzi : Paulina Plewczyńska, kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj : trening stacjonarny – Warszawa

Podstawy coachingu. Zastosowanie coachingu w prowadzeniu grup.

Termin: 18-19 marzec 2023r
Zagadnienia: narzędzia aktywizujące i tradycyjne, praca w podgrupach i plenum, burza mózgów, dyskusja zogniskowana, moderowana, akwarium, debata oksfordzka, narzędzia pracy z energią grupy, gry i psychozabawy, praca z metaforą, praca z tekstem, testy psychologiczne, praca własna, film, elementy arteterapii i inne. Funkcje narzędzi. Wykorzystanie narzędzi dla wspierania rozwoju grupy, używanie technik dla wzmocnienia przekazu i ułatwienia rozwoju uczestników, świadome dostosowywanie technik do możliwości i potrzeb grupy oraz celów szkolenia, uważność w doborze i realizacji technik a powodzenie w osiąganiu celów rozwojowych przez uczestników warsztatu, elastyczność doboru narzędzi, narzędzia a własny styl pracy trenera.

Poprowadzi : Agnieszka Brongiel, kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj: trening stacjonarny – Warszawa

Podstawy coachingu. Zastosowanie coachingu w prowadzeniu grup.

Termin: 15- 16 kwietnia 2023r Zagadnienia: Główne kompetencje coacha wg standardu ICF, praca pytaniami, techniki pracy coachingowej w projektowaniu i prowadzeniu warsztatów, standardy pracy coacha, podobieństwa i różnice w pracy trenera i coacha, wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy z grupą, trener w roli coacha w toku warsztatów, w pracy dodatkowej z uczestnikami Poprowadzi : Paulina Plewczyńska, kotrener Ilość godzin : 20 Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszaw

Warsztat radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy z oporem

Termin: 27- 28 maja 2023r Zagadnienia: Zjawisko oporu: źródła, typy, objawy, narzędzia i sposoby radzenia sobie z oporem, sytuacje trudne, sposoby reagowania, interwencje trenerskie wobec jednostek i całej grupy, rola, zadania, postawa trenera w sytuacjach trudnych, granice odpowiedzialności prowadzącego pracę z grupą w sytuacjach trudnych, uważność i świadomość siebie i procesu grupowego jako istotne czynniki radzenia sobie przez prowadzącego pracę grupy w sytuacjach trudnych, profilaktyka zakłóceń, projektowanie pracy grupowej jako sposób zapobiegania pojawianiu się zakłóceń, inteligencja emocjonalna trenera, wybrane elementy: podejścia prowokatywnego F.Farellyego, podejścia do funkcjonowania grup A. Mindella, pracy z ciałem A.Lowena, poziomów świadomości D.Hawkinsa. Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener Ilość godzin : 20 Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy z oporem

Termin: 17-18 czerwca 2023r
Zagadnienia:

Elementy andragogiki, style uczenia się dorosłych, zasady efektywnego uczenia się dorosłych, cykl Kolba, etapy rozwoju kompetencji, wyznaczanie i opisywanie celów warsztatu, dobór narzędzi zależnie od celów warsztatu i możliwości grupy, instrukcje i omówienia, zarządzanie czasem szkolenia, projektowanie warsztatów edukacyjnych z uwzględnieniem procesu grupowego, korzystanie z metod a rozwój grupy, zadania projektanta szkoleń, warunki efektywności warsztatu edukacyjnego, role i zadania trenera od projektu do realizacji warsztatu.

Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Trening kreatywności, trening improwizacji i spontaniczności

Termin: 9-10 września 2023r
Zagadnienia:

elementy treningu twórczości wg. E. Nęcki: abstrahowanie, dedukowanie, skojarzenia, indukcja, transformacja, metafora i analogia, myślenie twórcze w pracy trenera, warunki pracy twórczej, świadomość a kreatywność, emocje kreatywność, wykorzystanie narzędzi treningu twórczości w pracy trenera, Improwizacja teatralna : filary improwizacji, propozycja, opowiadanie, świadomość, komunikacja, spontaniczność, działanie, zaufanie, budowanie platformy, postać i współpraca w grupie, elementy jogi śmiechu, flow, postawa „naTak i”, improwizacja w pracy trenera, wykorzystanie narzędzi Impro w pracy z grupami, znaczenie umiejętności improwizacji w pracy z grupą, Impro jako sposób opuszczania strefy komfortu, spontaniczność a kontakt trenera z grupą. Ciało ruch i taniec – elementy improwizacji i kreatywności w Ruchu i tańcu.
Poprowadzi : Hanna Jurczak, kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

TWarsztat Eko

Termin: 25-26 marca 2023 Zagadnienia: Kreatywność: Koncepcja śladu ekologicznego, założenia ekopsychologii i filozofii głębokiej ekologii. Etyka środowiskowa jako przesłanka do podejmowania wyborów osobistych i zawodowych (w tym do decyzji w pracy z grupą). Ekologiczna jaźń. Prawa ekologiczne Barry Commonera jako fundament funkcjonowania w świecie. Podejście ekologiczne trenera do siebie. Podejście ekologiczne trenera do pracy z grupą: projektowanie i prowadzenie pracy, podejmowanie/zaniechanie interwencji, granice odpowiedzialności, perspektywa energii i możliwości grupy. Etyka w zawodzie trenera, profilaktyka wypalenia zawodowego. Poprowadzi: Ryszard Kulik, kotrener Ilość godzin : 20 Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat uważność w pracy z grupami

Termin: 11-12 listopada 2023r
Zagadnienia:

Techniki uważności i koncentracji, uważne bycie i kontakt ze sobą w życiu i pracy trenera, sposoby uspokajania umysłu, redukcji stresu i napięcia, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, zauważanie i radzenie sobie z emocjami, bycie „tu i teraz” ze świadomością tego, co dzieje się w naszych umysłach, emocjach, ciałach i otoczeniu (grupie). Kierunki wzmacniania uważności przez praktykę. Budowanie spokoju umysłu, rozluźnienie ciała, dostrzeganie i rozumienie uczuć, emocji i stanów, pogłębianie akceptacji tego, kim jesteśmy. Uważność a relacje, perspektywa współczucia, akceptacji, obecności w tym co jest. Ćwiczenia z zakresu praktyki formalnej (uspokajanie umysłu, praktyka z oddechem, skanowanie ciała), nieformalnej (praktyka w ruchu) oraz rozwijania życzliwości do siebie i innych.

Poprowadzi : Emilia Ślimko

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat pracy z Klientem, pozyskiwania grup, budowania własnej marki na rynku

Termin: 2-3 grudnia 2023r Zagadnienia: Pozyskiwanie uczestników warsztatów, szkoleń i projektów rozwojowych; dobór metod docierania z informacją zależnie od charakterystyki odbiorców. Proces sprzedaży: poszukiwanie klientów, budowanie wiarygodności, analiza konkurencji i analiza czynników kluczowych dla odbiorców, budowanie świadomości oferty i nawiązywanie relacji, przygotowywanie ofert wydarzeń rozwojowych i szkoleń, realizacja spotkań z klientami, samplingi, warsztaty pokazowe, webinary, negocjacje warunków realizacji projektów i współpracy, przygotowanie, organizacja i realizacja procesów rozwojowych dla klientów biznesowych, zawieranie umów. Poprowadzi : Agnieszka Brongiel, kotrener Ilość godzin : 20 Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat holistycznego podejścia do pracy z ludźmi

Termin: 13-14 stycznia 2024r Zagadnienia: Integralna wizja trenera. Poziomy świadomości Hawkinsa i odpowiadające im strategie pracy z grupą, jednostką i sobą samym. Proces rozwoju jako zjawisko wielopoziomowe i uniwersalne. Wybrane zagadnienia paradygmatu kwantowego: jednolite pole, teoria ról, wielki umysł, materia a energia, myślenie, emocje, poziom świadomości a sprawczość, świadomość, intencja, zamiar, śnienie i wspólnota jako źródło energii, twórcze podejście do procesów prowadzącego i grupy.Elementy taoizmu: Wu wei, Yu Wei, Pu, przenikanie elementów Yin i Yang. Elementy szamanizmu: wrogowie człowieka wiedzy, nagual i tonal, ziele i dymek, sprzymierzeńcy, (w oparciu o prace, C.G. Junga, A.Mindella, D.Hawkinsa, A.Goswamiego) Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener Ilość godzin : 20 Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat superwizyjny

Termin: 16-18 lutego 2024r

Zagadnienia: prowadzenie przez uczestników Holistycznej Szkoły Trenerów fragmentu pracy z grupą w oparciu o autorskie projekty, informacja zwrotna od trenerów dla prowadzących w aspektach: pracy z grupą, komunikacji, narzędzi, reagowanie na zakłócenia, zasobów prowadzącego.

Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj : Warsztat Stacjonarny Warszawa

Trening zamykający pracę grupy. Analiza i projektowanie wykorzystania zasobów w przyszłości.

Termin: 29  – 31 marzec 2024r Zagadnienia: moje zasoby, moje potrzeby, moja wizja przyszłości, cele i środki do ich realizacji. Trening oparty o model poziomów logicznych Diltsa, prowadzony będzie z użyciem narzędzi coachingowych, zawiera podsumowujące informacje zwrotne, elementy praktyki uważności, pracy z przyrodą i inicjacje do kolejnych etapów życia i pracy zawodowej. Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener Ilość godzin : 30 Rodzaj : Wyjazd – Gajrowskie (Mazury)

ZAPISY

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach  Holistycznej Szkoły Trenerów zapraszamy do rozmowy wstępnej. Możemy ją zrealizować spotykając się, telefonicznie bądź za pomocą Skype. 
Jeśli terminarz bieżącej edycji nie pasuje do Twojego kalendarza zapisz się do newslettera, w którym informujemy o terminach kolejnych edycji, lub skontaktuj się z nami. Osoby zdecydowane na udział zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego. 

 

INWESTYCJA

Inwestycja w ten projekt to 8500 zł. Istnieje możliwość płatności w ratach. W razie potrzeby zapraszamy do indywidualnych ustaleń.

 

zapisy
image-layers_4-2

Szczegółowa Oferta
Warszawa - wiosna 2022