KONTAKT

Adres:
Gajrowskie 12a
11-510 Wydminy

Bartosz Płazak tel. 502 351 161

Obserwuj nas

Szkoła Trenerów Warszawa
program

Program Holistycznej Szkoły Trenerów opiera się na 3 filarach: rozumienie i kontrola procesu grupowego,  projektowanie i dobór narzędzi do realizacji celów warsztatu, rozumienie roli i zadań trenera w pogłębionym holistycznym ujęciu zawodu.

Program jest realizowany w 14 zjazdach (2 treningi wyjazdowe i 12 warsztatów stacjonarnych), bazuje na trzech metodach pracy: treningu, warsztacie i superwizji grupowej, odwołuje się do założeń pracy z grupą formułowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przygotowuje do uzyskania rekomendacji trenera warsztatu PTP.

Zawartość modułów i dobór technik pracy realizują ideę włączenia holistycznego podejścia do: zawodu trenera, osoby trenera, odbiorców szkoleń i otoczenia (świata), teraźniejszości i przyszłości.

Zjazd 1

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

Zjazd 10

Zjazd 11

Zjazd 12

Zjazd 13

Zjazd 14

Trening interpersonalny

Termin: 13-19  maja 2024r

Zagadnienia:

komunikacja interpersonalna (komunikat ja, wyrażanie emocji, informacja zwrotna),radzenie sobie w sytuacji konfliktu wewnętrznego i konfliktu w grupie, budowanie zaufania w relacjach interpersonalnych w grupie, otwartość i budowanie relacji, emocje i ich rola w kształtowaniu dojrzałych relacji, granica psychologiczna, jako warunek dojrzałych relacji, ambiwalencja w kontaktach z innymi ludźmi, budowanie grupy, przeżycie doświadczenia procesu grupowego

Poprowadzi : Bartosz Płazak,  kotrener/ka

Ilość godzin : 50

Rodzaj : Trening Wyjazd Gajrowskie (Mazury)

Warsztat procesu grupowego i teorii rozwoju grup

Termin: 22-23 czerwca 2024

Zagadnienia:

model procesu grupowego, fazy procesu grupowego, cele jednostek, cele grupy, role grupowe, normy grupowe, przywództwo, konflikt w grupie, jednostka w grupie, spójność i zwartość grupy, rola i zadania trenera w procesie rozwoju grupy, znaczenie rozpoznawania zjawisk procesu grupowego w pracy trenera, odniesienie stylów pracy trenera i doboru metod do procesu grupowego modele pracy z małymi grupami, pole grupy, elementy  procesowego ujęcia funkcjonowania grup wg.  Arnolda Mindella. 

Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener/ka

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat komunikacji i asertywności

Termin: 7-8 września  2024r

Zagadnienia:
komunikacja-centrum kontaktu z grupą, narzędzia komunikacji trenerskiej (komunikat ja, pytania, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie emocji i uczuć, wypowiedzi, wiązanie, poszukiwanie informacji, inicjowanie komunikacji, modelowanie komunikacji, komunikowanie emocji, potrzeb, obserwacji i refleksji, instruowanie),  asertywność jako postawa i umiejętność, techniki komunikacji asertywnej w pracy z grupą, model komunikacji Von Thuna, projektowanie i prowadzenie dyskusji, komunikacja w zadaniach grupowych, instruktaż, moderacja i facylitacja pracy grupy, komunikacja w fazach procesu grupowego, dyrektywność i partnerstwo.

Poprowadzi : Izabela Sztandera, kotrener/ka

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat narzędzi trenerskich

Termin: 12-13 października 2024

Zagadnienia:
narzędzia aktywizujące i tradycyjne, praca w podgrupach i plenum, burza mózgów, dyskusja zogniskowana, moderowana, akwarium, debata oksfordzka, narzędzia pracy z energią grupy, gry i psychozabawy, praca z metaforą, praca z tekstem, testy psychologiczne, praca własna, film, elementy arteterapii i inne, funkcje narzędzi, wykorzystanie narzędzi dla wspierania rozwoju grupy, używanie technik dla wzmocnienia przekazu i ułatwienia rozwoju uczestników, świadome dostosowywanie technik do możliwości i potrzeb grupy oraz celów szkolenia, dobór i realizacja technik a powodzenie w osiąganiu celów rozwojowych przez uczestników warsztatu, elastyczna zmiana narzędzi, własny styl pracy trenera.

Poprowadzi : Agnieszka Brongiel, kotrener/ka

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

 

Trener, coach, facylitator, moderator, ekspert... Role prowadzącego grupę.

Termin: 9-10 listopad 2024r
Zagadnienia:

Postawa i narzędzia prowadzącego w rolach coacha, moderatora facylitatora, trenera, eksperta.  Podobieństwa i różnice ról.  Kompetencje specyficzne dla ról. Praca z różnych ról i obszary jej przydatności w prowadzeniu grup. 

Poprowadzi: Agnieszka Brongiel, kotrener/ka

Ilość godzin : 20

Rodzaj: warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat pracy z trudnościami i oporem w pracy z grupą.

Termin: 14-15 grudnia 2024r
Zagadnienia:

źródła, typy, objawy oporu, narzędzia i sposoby radzenia sobie z oporem, sytuacje trudne, sposoby reagowania, interwencje trenera wobec uczestników i całej grupy, rola, zadania, postawa trenera w sytuacjach trudnych, granice odpowiedzialności prowadzącego pracę z grupą w sytuacjach trudnych, uważność i świadomość własnego procesu trenera i procesu grupowego jako czynniki radzenia sobie przez prowadzącego grupę w sytuacjach trudnych, profilaktyka zakłóceń, projektowanie pracy grupowej jako sposób zapobiegania pojawianiu się zakłóceń, wybrane zagadnienia: inteligencji emocjonalnej (D.Goleman, D.Chopra),  podejścia prowokatywnego (F.Farelly), podejścia do funkcjonowania grup (A. Mindella), pracy z ciałem (A.Lowen), poziomów świadomości (D.Hawkins).

Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat projektowania pracy warsztatowej z grupą

Termin: 18-19 stycznia 2025r

Zagadnienia:
elementy andragogiki, style uczenia się dorosłych, zasady efektywnego uczenia się dorosłych, cykl Kolba, etapy rozwoju kompetencji, wyznaczanie i opisywanie celów warsztatu, dobór narzędzi zależnie od celów warsztatu i specyfiki grupy,  zarządzanie czasem szkolenia, projektowanie warsztatów edukacyjnych z uwzględnieniem procesu grupowego, korzystanie z metod a rozwój grupy, zadania projektanta szkoleń, warunki efektywności warsztatu edukacyjnego, role i zadania trenera na ścieżce od projektu do realizacji warsztatu.

Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener/ka

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Trening. Kreatywność, improwizacja, spontaniczność ruch i taniec...

Termin: 15-16 luty 2025
Zagadnienia:

Ciało ruch i taniec – elementy improwizacji i kreatywności w ruchu i tańcu, świadomość ciała w ruchu, przekraczanie progów na wyrażanie się przez ruch, improwizacja grupowa, podstawy kontakt improwizacji i działań performatywnych.  

Opcjonalnie
Kreatywność: elementy treningu twórczości wg. E. Nęcki: abstrahowanie, dedukowanie, skojarzenia, indukcja, transformacja, metafora i analogia, myślenie twórcze w pracy trenera, warunki pracy twórczej, świadomość a kreatywność, emocje kreatywność, wykorzystanie narzędzi treningu twórczości w pracy trenera, 
Improwizacja teatralna: filary improwizacji, propozycja, opowiadanie, świadomość, komunikacja, spontaniczność, działanie, zaufanie, budowanie platformy, postać i współpraca w grupie, elementy jogi śmiechu, flow, postawa „naTak i”, improwizacja w pracy trenera, wykorzystanie narzędzi Impro w pracy z grupami, znaczenie umiejętności improwizacji w pracy z grupą, Impro jako sposób opuszczania strefy komfortu, spontaniczność a kontakt trenera z grupą.

Poprowadzi: Bartosz Płazak / Hanna Jurczak / Joanna Staszewska 

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat uważność w pracy z grupami

Termin: 22-23  marca 2025r
Zagadnienia:

definicje uważności w różnych podejściach, techniki uważności i koncentracji, uważne bycie i kontakt ze sobą w pracy trenera, sposoby uspokajania umysłu, redukcji stresu i napięcia, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, zauważanie i radzenie sobie z emocjami, bycie „tu i teraz” z zachowaniem świadomości wewnętrznego procesu umysłowego, tu i teraz w emocjach, ciele i otoczeniu (grupie). Wzmacnianie uważności przez praktykę, budowanie spokoju umysłu, rozluźnienie ciała, dostrzeganie i rozumienie uczuć, emocji i stanów,  samoakceptacja, uważność a relacje, perspektywa współczucia, akceptacji, obecności w Tym co jest. Uczący się, niezależny obserwator, podosobowości i role, rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i grupowych w oparciu o uważną, współczującą świadomość.  Elementy Voice dialog, Big Mind, podejścia psychologii opartej o proces Arnolda Mindella. 

Poprowadzi : Joanna Staszewska, Izabela Sztandera

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat eko

Termin: 26-27 kwietnia  2025r
Zagadnienia:

założenia ekopsychologii i filozofii głębokiej ekologii, etyka środowiskowa jako przesłanka do podejmowania wyborów osobistych i zawodowych (w tym do decyzji w pracy z grupą) ekologiczna jaźń, prawa ekologiczne Barry Commonera jako fundament funkcjonowania w świecie,koncepcja śladu ekologicznego, podejście ekologiczne trenera do siebie, i do pracy z grupą: projektowanie i prowadzenie pracy, podejmowanie/zaniechanie interwencji, granice odpowiedzialności, perspektywa energii i możliwości grupy, etyka w zawodzie trenera, profilaktyka wypalenia zawodowego.

Poprowadzi : : Ryszard Kulik, kotrener/ka

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat holistycznego podejścia do pracy z ludźmi

Termin: 17-18 maja 2025
Zagadnienia:

spójna i całościowa perspektywa trenera i warsztatu,  proces rozwoju jako zjawisko wielopoziomowe i uniwersalne, poziomy świadomości Hawkinsa i odpowiadające im strategie pracy, wybrane zagadnienia paradygmatu kwantowego: jednolite pole, teoria ról, wielki umysł, materia i energia, myślenie i emocje, poziom świadomości a sprawczość, świadomość, intencja, zamiar, śnienie i wspólnota jako źródło energii, twórcze podejście  do procesów prowadzącego i grupy, elementy taoizmu: Wu wei, Yu Wei, Pu, przenikanie elementów Yin i Yang. (w oparciu o prace, C.G. Junga, A.Mindella, D.Hawkinsa, A.Goswamiego)

Poprowadzi: Bartosz Płazak, kotrener/ka

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat pracy z Klientem, pozyskiwania grup, budowania marki własnej na rynku

Termin: 14-15 czerwca 2025
Zagadnienia:

spójność trenera i proponowanych treści warsztatu jako klucz do powodzenia w kontakcie z odbiorcami, mocne strony trenera i programu a język oferty, pozyskiwanie uczestników warsztatów szkoleń i projektów rozwojowych; dobór metod docierania z informacją, poszukiwanie klientów, budowanie wiarygodności, analiza konkurencji i analiza czynników kluczowych dla odbiorców, budowanie świadomości oferty i nawiązywanie relacji, przygotowywanie ofert wydarzeń rozwojowych i szkoleń, realizacja spotkań z klientami, samplingi, warsztaty pokazowe, webinary, negocjacje warunków realizacji projektów i współpracy, przygotowanie, organizacja i realizacja procesów rozwojowych dla klientów biznesowych 

Poprowadzi : Agnieszka Brongiel, kotrener/ka

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat stacjonarny – Warszawa

Warsztat superwizyjny

Termin: 12-14 września 2025r

Prowadzenie przez uczestników Holistycznej Szkoły Trenerów fragmentów pracy z grupą w oparciu o autorskie projekty, informacja zwrotna od trenerów dla prowadzących w aspektach: komunikacji i technik pracy z grupą, reagowanie na zakłócenia, zasobów prowadzącego, obszarów do rozwoju, jakości zaprojektowanego modułu.

Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener/ka

Ilość godzin : 20

Rodzaj : warsztat Stacjonarny Warszawa

Trening zamykający pracę grupy. Analiza i projektowanie wykorzystania zasobów w przyszłości.

Termin: 1-5 października  2025r

Zagadnienia:
moje zasoby, moje potrzeby, moja wizja przyszłości, cele i środki do ich realizacji. Trening oparty o model poziomów logicznych Diltsa, z użyciem narzędzi coachingowych, zawiera podsumowujące informacje zwrotne, elementy praktyki uważności, pracy z przyrodą i inicjacje do kolejnych etapów życia i pracy zawodowej. 

Poprowadzi : Bartosz Płazak, kotrener/ka

Ilość godzin : 30

Rodzaj : trening wyjazdowy – Gajrowskie (Mazury)

ZAPISY

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach  Holistycznej Szkoły Trenerów zapraszamy do rozmowy wstępnej. Możemy ją zrealizować spotykając się osobiście, telefonicznie bądź za pomocą Skype. Preferowany jest tryb rozmowy telefonicznej.

Jeśli terminarz bieżącej edycji nie pasuje do Twojego kalendarza zapisz się do newslettera, w którym informujemy o terminach kolejnych edycji, lub skontaktuj się z nami. Osoby zdecydowane na udział zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego. 

 

INWESTYCJA

Inwestycja w ten projekt to 11000 zł. Istnieje możliwość płatności w ratach. W razie takiej potrzeby zapraszamy do indywidualnych ustaleń telefonicznie lub mailowo.

 

zapisy
image-layers_4-2